Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A piackutatás alapmódszereinek elsajátítása és alkalmazása marketing területen.
A marketingdöntésekhez szükséges információk megismerése.
Az információk gyűjtéséhez, feldolgozásához és elemzéséhez szükséges módszerek elsajátítása.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zárthelyi dolgozat
3 házi dolgozat és prezentációja
Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése
a félév aláírásának feltétele.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

1. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piac elemzése szekunder adatok alapján, kötelező forrásmunka
feltüntetése és konklúziók megfogalmazása (6-8 oldal)
2. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piac kutatása kvalitatív eszközzel (a szaktanárra
leegyeztetett módszer és segédeszköz segítségével), a kutatás eredményeinek prezentációja, konklúziók levonásával (6-8 oldal)
3. 3. házi dolgozat: az első szemináriumon kiosztott termék/ márka/szolgáltatás / piac kutatása kvantitatív eszközzel (a szaktanárra
leegyeztetett módszer és segédeszköz segítségével), a kutatás eredményeinek prezentációja, konklúziók levonásával (6-8 oldal)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1-2. EA: Bevezetés a piackutatásba, primer és szekunder kutatás GY: Félévközi feladatok ismertetése (09.11.)
Elmarad az óra: pótlása a FIKUSZ / Kutatók éjszakáján és a TDK-n való kötelező részvétellel
2. 3-4. EA: Kutatási terv, mintavétel, mintanagyság GY: 1. házi dolgozat: Szekunder adatgyűjtés eredményének prezentációja (09.25.)
3. 5-6. EA: Kvalitatív módszerek GY: Guide készítés a gyakorlatban, mini fókuszcsoportos interjúk (10.09.)
4. 7-8. EA, GY: (10.23.) Szünet
5. 9-10. EA: 1. ZH Kvantitatív módszerek, mérési skálák GY: 2. házi dolgozat: Kvalitatív kutatás eredményeinek prezentációja (11.06.)
6. 11-12. EA: Kérdőívszerkesztés a gyakorlatban Kutatási jelentés és eredmények értelmezése a gyakorlatban GY: Kódolás, alapstatisztikák (11.20.)
7. 13-14. EA: 2. ZH GY: 3. házi dolgozat: Kutatási jelentés prezentációja, jegylezárás (12.04.)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Kollokviumi jegy, melyet a hallgatók évközben teljesítenek
2 zh (40%)
3 házi dolgozat prezentációja (20%-20%-20%)
 
Kötelező irodalom: Gyenge Balázs: Marketingkutatás Gödöllő, 2011
Ajánlott irodalom: Veres-Hoffmann-Kozák (2006): Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1-213. oldal