Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató továbbá ismerkedjen meg az SPSS program használatával a kvantitatív elemzések készítése érdekében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
AAláírás megszerzéséhez: az adatelemzés
labordolgozat min. 50%-os teljesítése. Ebbõl a dolgozatból max. 50 pont
szerezhetõ (tehát min. 25 pontot kell belõle szerezni a vizsgára
bocsátáshoz). Ehhez adódik hozzá a vizsgadolgozatból szerezhetõ max. 50
pont, ezek összegébõl képzõdik a végleges vizsgajegy.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: A piackutatás folyamata, Kutatási terv
2. Elõadás: Feltáró, leíró és ok-okozati kutatás, potenciális hibaforrások
3. Elõadás: Kvantitatív technikák, kérdõívszerkesztés I.
4. Elõadás: Kérdõívszerkesztés II.
5. Gyakorlat: SPSS – Adatrögzítés, kódolás
6. Gyakorlat: SPSS – Egyváltozós elemzések
7. Gyakorlat: SPSS – Kereszttábla elemzés
8. Gyakorlat: SPSS -Varianciaelemzés
9. Gyakorlat: SPSS –Korreláció és regresszió számítás
10. Gyakorlat: SPSS -Faktorelemzés
11. Gyakorlat: SPSS – Adatelemzés dolgozat - laborban
12. Szünet
13. Mérés és skálaképzés
14. Kvalitatív technikák
 
Kötelező irodalom: Naresh K. Malhotra – Simon Judit: Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, Budapest 2009.
Ajánlott irodalom: Sajtos László- Mitev Ariel: SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv, Alinea Kiadó