Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az egyes marketingkommunikációs eszközöket, alkalmazásuk elõnyeit, hátrányait, valamint együttes
alkalmazásának szinergiáját és hozzájárulásuk mértékét a marketingstratégia sikeres megvalósításához.
A tantárgy az elméleti ismeretek elmélyítésén túl gyakorlati alkalmazások bemutatásával, azok elemzésével és önálló, kreatív munkával igyekszik a
hallgatók számára hasznos tudásanyag elsajátítását elõsegíteni.
Tematika: A kommunikációelmélet és a marketingeszközök általános áttekintése után az egyes marketingkommunikációs eszközök sajátosságait
ismerhetik
meg a hallgatók, majd ezt követõen a hatékony kommunikációs kampánytervezésrõl kapnak áttekintést.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az elõadások és a szemináriumok órarend szerinti látogatása. A hiányzások száma nem haladhatja meg a TVSZ-ben rögzített 30
százalékot. További követelmény az évközi feladatok megoldása, beadása, illetve bemutatása, az ebbõl elérhetõ 40 pontból minimum 20 pontot kell
teljesíteni. A félévközi jegy továbbá két 30 pontos zárthelyi dolgozat egyenként legalább 50 százalékos teljesítésével szerezhetõ meg. Az elsõ
zárthelyi
megírására a félév közepén, a másodikra az utolsó szemináriumon kerül sor. A zárthelyik a szorgalmi idõszak utolsó óráján, illetve a TVSZ szerint
a
vizsgaidõszak elsõ tíz munkanapján pótolhatók.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingkommunikáció illeszkedése a marketingstratégiába;
A kommunikáció általános elméletei
2. Márkamenedzsment, a védjegy szerepe; A termékcsomagolás kommunikációs funkciói
3. Reklám a nyomtatott sajtóban
4. Szabadtéri reklámok
5. Reklám a sugárzott médiumokban (rádió, tv + mozi)
6. CRM és kapcsolati marketing
7. Direkt marketing
8. Értékesítésösztönzés
9. Esemény marketing, szponzoráció
10. Corporate Identity
11. Public Relations (PR) tevékenység feladatai, célcsoportjai, eszközei
12. Gerilla marketing
13. Integrált marketingkommunikáció
14. Tisztességtelen reklám, hazai tapasztalatok
 
Kötelező irodalom: Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció, Szókratész Külgazdasági Akadémia, 2011.
Ajánlott irodalom: Brochand, Bernard – Lendrevie, Jacques: A reklám alapkönyve, KJK-Kerszöv, 2004.
Incze Kinga – Pénzes Anna: A reklám helye, Stardust Publishing, 2002.
Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám,
BGF-KKFK jegyzet, 2003.
Horváth Dóra – Bauer András: Marketingkommunikáció, Stratégia, új média, fogyasztói részvétel, Akadémiai Kiadó, 2013.
Ogilvy, David: A reklámról, Park Kiadó, 1997.
Sándor Imre: A marketingkommunikáció kézikönyve, Aula Kiadó, 2004.
Szeles Péter: Public Relations a gyakorlatban, Geomédia Kiadó, Budapest, 1999.
Tapp, Alan: Direkt és adatbázis marketing, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.