Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Tóth Judit;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az integrált marketingkommunikáció tervezésének folyamatát, a reklámpiac szereplõit, a reklámkampány tervezésének
részleteit, a kreatív és média-tervezés részleteit.
A tantárgy az elméleti ismeretek átadásán túl esettanulmányok felhasználásával, önálló – csoportmunka keretében végzett – hallgatói feladatok
gyakorlati megoldásával segíti a megszerzett ismeretek gyakorlati szemléletû adaptációját, a kreatív gondolkodás, a kommunikációs,
döntéshozatali
készség fejlesztését. A hallgatók így képessé válnak a marketingkommunikációs feladatok komplex tervezésére, szervezésére, elemzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során három feladatot kell megoldaniuk a hallgatóknak 3 fõs csoportokban.
A csoportösszetétel módosításra lehetõség utoljára a második szemináriumon van. Ezt követõen a csoportösszetételén változtatni nem lehet.
A házi feladatok formai követelménye:
Times New Roman betûtípus, 13-as betûnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozat legeleje a fedõlap. Ezen szerepelni kell:
- középen: téma megnevezése
- jobb alsó sarok: készítõ(k) neve; Neptun kódja, a szak pontos megnevezése, beadás dátuma.
A dolgozatokat és a ppt-ket emlékeztetõ dia formájában (1 oldalra 6-8 dia) kinyomtatva a leadási határidõ napján, az óra helyén és idejében,
kizárólag a gyakorlatvezetõnek lehet leadni.
A prezentációt meg kell tartania minden csoportnak, ha nincs minden tag jelen, akkor is az egész elõadást meg kell tartani a jelen lévõknek.
Ellenkezõ esetben a két házi dolgozatra adható pontokat elveszítik.

1. feladat: A hallgatók csoportonként sorolással kapnak egy terméket/szolgáltatást, melyet tetszõlegesen fel kell ruházzanak speciális
tulajdonságokkal, azaz egy új termék/szolgáltatás variációt kell kitaláljanak. Ennek a piaci bevezetéséhez kapcsolódó reklám-kampánytervének
briefjét kell elkészíteniük és prezentálniuk.
A dolgozat terjedelme 2-3. oldal, prezentációja max 5 perc.

2. feladat: A 3. feladatban teljesítendõ reklámkampány célországának, célpiacának elemzése (országtanulmány) kulturális, fogyasztói
sajátosságok,
médiapiaci jellemzõk, médiapreferencia, a kreatív és médiatervezés szempontjából fontos ismérvek alapján.
A dolgozat terjedelme 8-12 oldal, prezentációja max 7 perc.

3. feladat: Az elsõ gyakorlaton sorsolással kapott termék/ szolgáltatás reklámkampányának megtervezése.
A dolgozat javasolt struktúrája:
- A termék vagy szolgáltatás bemutatása (kiemelten a USP)
- A célközönség meghatározása, pozicionálás
- A termék/szolgáltatás reklámprogramjának megtervezése, az 5M alapján
- A promóciós mix további elemeinek megtervezése.
A dolgozat terjedelme 10-12 oldal, prezentációja max 7 perc.
A házi dolgozatok és a zárthelyi dolgozatok javítására, pótlására lehetõség nincs!

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, feladatkijelölése.
2. A reklámkampányok tervezésének lépései, az 5M. A reklámszerzõdés tartalmi és formai követelményei, a briefing, briefing típusai, tartalma, szerepe a reklámtervezésben. A reklámpiac jellemzõi, ügynökségek fajtái, felépítése, együttmûködés ügyfél és ügynökség között.

3. A reklámcélok megfogalmazása, osztályozása. A reklámköltségvetés megállapítása, módszerei.
4. Kreatív tervezés, a kreatívbrief jelentõsége; a reklámüzenet megalkotása, módszerei. Az üzenet kivitelezésének szempontjai: a hangnem, a stílus, a szavak, a forma. Az üzenet értékelése és kiválasztása.
5. Médiatervezés lépései, média-stratégia. Defenzív, offenzív stratégia, BDI, CDI jelentése. Médiumok értékének meghatározása, elõnyei és hátrányai reklámozás szempontjából.
6. Összefoglalás
7. ZH az elõadás helyén és idejében és utána hallgatói prezentáció: Reklámkampányterv leadási határideje és szakmai prezentációja.
8. Gyakorlatok heti bontásban:
A házi feladatok megbeszélése, ütemezése.
9. Elméleti anyag áttekintése: A média-mix alkalmazása. A Médiakutatás: a médiakutatás adatbázisa, a médiatervezéshez szükséges mutatószámok: médiamutatók (rating, share, reach, HUT, HUR, PUT, PUR, GI, GRP, RPI, BR, affinitás, affinitási index) és a költséghatékonyság mutatói (CPP, CPT). A reklámkampány hatékonyságának mérése.
10. Hallgatói prezentáció: brief
11. Hallgatói prezentáció : „Országtanulmány”
12. Hallgatói prezentáció 2: „Országtanulmány”
13. Hallgatói prezentáció: Reklámkampányterv
14. Hallgatói prezentáció: Reklámkampányterv
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Zh: 30%
1. házi dolgozat: 15%
2. házi dolgozat: 25%
3. házi dolgozat: 30%

Az aláírás feltétele, a házi feladatok elkészítése minimum 50%-os elfogadhatósági szinten és prezentálás határidõre, a zárthelyi dolgozat megírása a kijelölt idõpontban.

Vizsgakurzus és Erasmus esetén:
A hallgatóknak egyénileg kell elkészíteniük a fent említett feladatokat (szabadon választhatnak ki terméket/szolgáltatást) és azt a szorgalmi idõszakban eljuttatni kinyomtatva az GTI titkárságra az oktató nevének feltüntetésével. Ezen részfeladatokból áll össze a gyakorlati jegy: 20%-35-45%-ban, tehát zh, írásbeli vizsga nincs.
 
Kötelező irodalom: Elõadások anyaga.
Ajánlott irodalom: 1. Incze Kinga-Pénzes Anna: Reklám helye 2.0.
2. Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció érthetõen, Szókratész, 2011.
3. Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám, BGF-KKFK jegyzet, 2003.