Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Tóth Judit;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy bemutatja a különbözõ marketing koncepciókat és az egyes marketing területek
irányításának módszereit. A résztvevõk megismerik a vállalati marketingstratégia elkészítésének módszertanát.
A tantárgy oktatásának alapvetõ célja, hogy a hallgatóknak rendezett ismereteket közvetítsen a piacról, annak mûködésérõl és a vállalatok
piaci
mûveleteirõl.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Prezentáció készítése, évközi feladat
Kutatási projekt írásbeli elemzése és prezentálása, csoportos feladat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, a marketingmenedzser feladatai
2. Marketingstratégia
3. Külsõ környezeti elemzés, Versenytársak
4. Belsõ környezeti elemzés módszerei
5. Marketingkutatás
6. Piac szegmentáció
7. Fogyasztói magatartás
8. Termékpolitika
9. Árpolitika
10. Értékesítéspolitika
11. Kommunikációs módszerek
12. Szervezeti megoldások
13. Összefoglalás, szempontok a prezentáció elõadásához.
14. Az elkészített prezentációk bemutatása és értékelése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás megszerzésének feltételei: Az elõadóval/gyakorlatvezetõvel vázlatszintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában elemzõ munka készítése és prezentálása, elõadása a félév második felében.
Az aláírás feltétele az évközi feladat határidõre történõ leadása és prezentálása.
Ha ez nem sikerül, akkor az „aláírás megtagadva”.
A gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
A hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy félévi gyakorlata összes óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat. (=„letiltva”). Nincs különbség az igazolt vagy igazolatlan hiányzás között.
A vizsgajegy megszerzésének feltételei: szóbeli vizsga a vizsgaidõszakban. Vizsgázni a vizsgaidõszakra kiírt vizsgaidõpontokban lehet: 3 alkalom lesz, ebbõl egy a vizsgaidõszak utolsó hetében.
A dolgozatok leadása is a Moodle rendszeren keresztül történik.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Az órán elhangzottak, melyek vázlata elérhetõ a Moodle rendszeren keresztül. A vázlat nem helyettesíti az aktív órai részvételt.
Kotler, Philip – Keller, Kevin Lane: Marketing menedzsment (2012)
Ajánlott irodalom: Bauer – Berács: Marketing (Aula Kiadó, 1998)
Józsa László: Marketingstratégia (Mûszaki Könyvkiadó, 2000)
Szaklapok, folyóiratok, online elérhetõ anyagok.