Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az egyes marketingkommunikációs eszközöket, alkalmazásuk elõnyeit, hátrányait, valamint együttes
alkalmazásának szinergiáját és hozzájárulásuk mértékét a marketingstratégia sikeres megvalósításához.
A tantárgy az elméleti ismeretek elmélyítésén túl gyakorlati alkalmazások bemutatásával, azok elemzésével és önálló, kreatív munkával igyekszik a
hallgatók számára hasznos tudásanyag elsajátítását elõsegíteni.
Tematika: A kommunikációelmélet és a marketingeszközök általános áttekintése után az egyes marketingkommunikációs eszközök sajátosságait
ismerhetik
meg a hallgatók, majd ezt követõen a hatékony kommunikációs kampánytervezésrõl kapnak áttekintést.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az elõadások és a szemináriumok órarend szerinti látogatása. A hiányzások száma nem haladhatja meg a TVSZ-ben rögzített 30
százalékot. További követelmény az évközi feladatok megoldása, beadása, illetve bemutatása, az ebbõl elérhetõ 40 pontból minimum 20 pontot kell
teljesíteni. A félévközi jegy továbbá két 30 pontos zárthelyi dolgozat egyenként legalább 50 százalékos teljesítésével szerezhetõ meg. Az elsõ
zárthelyi
megírására a félév közepén, a másodikra az utolsó szemináriumon kerül sor. A zárthelyik a szorgalmi idõszak utolsó óráján, illetve a TVSZ szerint
a
vizsgaidõszak elsõ tíz munkanapján pótolhatók.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingkommunikáció illeszkedése a marketingstratégiába;
A kommunikáció általános elméletei
2. Márkamenedzsment, a védjegy szerepe; A termékcsomagolás kommunikációs funkciói
3. Reklám a nyomtatott sajtóban – hirdetés tervezése, költségvetés elosztás, hatékonyság elemzés
4. Szabadtéri reklámok tervezése, a hatékonyság mérése
5. Reklám a sugárzott médiumokban (rádió, televízió, tv + mozi)
6. Online marketingkommunikáció I.
7. Online marketingkommunikáció II.
8. Direkt marketing – CRM és kapcsolati marketing
9. Vásárlásösztönzés, merchandising
10. Értékesítésösztönzés
11. Corporate Identity
12. Public Relations (PR) tevékenység feladatai, célcsoportjai, eszközei
13. Eseménymarketing, szponzoráció
14. 5M – a kampánytervezés folyamata
 
Kötelező irodalom: Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció, Szókratész Külgazdasági Akadémia, 2011.
Ajánlott irodalom: Brochand, Bernard – Lendrevie, Jacques: A reklám alapkönyve, KJK-Kerszöv, 2004.
Incze Kinga – Pénzes Anna: A reklám helye, Stardust Publishing, 2002.
Harsányi Dávid – Kerék Dávid – Peresztegi Zoltán: Így készül a reklám,
BGF-KKFK jegyzet, 2003.
Horváth Dóra – Bauer András: Marketingkommunikáció, Stratégia, új média, fogyasztói részvétel, Akadémiai Kiadó, 2013.
Ogilvy, David: A reklámról, Park Kiadó, 1997.
Sándor Imre: A marketingkommunikáció kézikönyve, Aula Kiadó, 2004.
Szeles Péter: Public Relations a gyakorlatban, Geomédia Kiadó, Budapest, 1999.
Tapp, Alan: Direkt és adatbázis marketing, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999.