Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatásának a célja, megismertetni a hallgatókkal a marketing fogyasztási piacáétól eltérõ sajátosságait. A hallgatók megismerik
azokat a
marketingeszközöket, módszereket, amelyek alkalmasak a szolgáltatásokra jellemzõ kétoldalú kockázatok csökkentésére, betekintést nyernek a
business
marketingre jellemzõ sajátos interaktív eladó-vevõ kapcsolatokba.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zh
2 házi dolgozat prezentációja

Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselõadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidõre történõ teljesítése
a
félév aláírásának feltétele. Ugyanez érvényes a kiselõadásokra is.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az õ részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.
Zh-k a szaktanárral egyeztetett kiselõadás megtartásával kiválthatóak.
1. házi dolgozat rész:
Az elsõ szemináriumi órán kiadott szolgáltatás piacát szekunder és primer kutatással (a szaktanárral egyeztetett kutatási módszerrel) kell
elemezni
és konklúziókat levonni (új szolgáltatás bevezetése, szolgáltatás fejlesztés). (6-8 oldal)

2. házi dolgozat rész:
A teljes szolgáltatás (új vagy módosított) eszköztárára vonatkozó stratégia koncepciójának kidolgozása (6-8 oldal)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. B2B piac jellemzõi, fogyasztói és szervezeti piacok közötti különbségek
2. Szolgáltatás sajátosságai
3. Szolgáltatások fogalmi rendszere, típusai
4. Szolgáltatás menedzsment, szolgáltatás stratégiák, minõség mérése
5. Szolgáltatások humán tényezõi, szolgáltatás kultúra
6. 1. Hallgatói prezentáció
7. Esettanulmányok, konzultáció az elsõ házi dolgozattal kapcsolatosan
8. 1. zh
9. Folyamatmenedzsment
10. Szolgáltatások a gyakorlatban
11. Esettanulmányok
12. 2. Hallgatói prezentáció
13. Esettanulmányok, konzultáció a második házi dolgozattal kapcsolatosan
14. 2. zh
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Kollokviumi jegy (melyet a félév során való teljesítményekbõl áll össze):
2 zh (40%)
2 házi dolgozat prezentációja (20%-20%)
1, az elsõ elõadáson leegyeztetet témában történõ kiselõadás megtartása a kijelölt határidõben (20%)
 
Kötelező irodalom: Veres Zoltán: A szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémiai, Budapest, 2009, 1-376.; 487-507. o.
Ajánlott irodalom: Gelei – Mandják: Dzsungel vagy esõerdõ?, Akadémiai, Budapest, 2011, 21-42.; 133-145. o.