Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Varga János;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A képzés során a hallgatók megismerik a vállalatoknál, vállalkozásoknál és egyéb szervezeti egységeknél idõrõl idõre szükséges változások
irányítását,
megvalósítását, szervezetek szükségszerû megújulását. A sikert eredményezõ folyamatok, módszerek megismerése és tudatosítása mellett a hallgatók
megismerhetik a jövõ kihívásait, melyek ismerete megkönnyítheti a változások, változtatások elfogadását, gyakorlati megvalósítását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Két zárthelyi dolgozat, valamint prezentáció tartása, amely utóbbi a félévi aláírás feltétele is. Hiányzás a TVSZ-ben meghatározott mértékig
engedélyezett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Változás, válság mibenléte
2. Stratégiai menedzsment és a változás menedzsment kapcsolata
3. A változás tipológiája
4. A változás kényszere
5. Változás menedzsment modellek
6. A változtatásmenedzsment HR oldala
7. I. Zárthelyi dolgozat írása
8. Változás és válság kommunikáció
9. Változás elõrejelzõ módszerek
10. Balance scorecard, BPR
11. Válság menedzsment
12. Csõdtörvény
13. II. Zárthelyi dolgozat
14. Prezentáció
 
Kötelező irodalom: Farkas Ferenc: A változásmenedzsment elmélete és gyakorlata, Akadémiai Kiadó, 2013
Ajánlott irodalom: Horváth Gyõzõ (2003): Válságmenedzselés a gyakorlatban, Glória Press Kiadó, Budapest
Csath Magdolna (2001): Stratégiai változtatásmenedzsment, Aula Kiadó Kft., Budapest
Dinya László (2008): Szervezetek sikere és válsága, Akadémia Kiadó, Budapest