Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatásának a célja, megismertetni a hallgatókkal a marketing fogyasztási piacáétól eltérő sajátosságait. A hallgatók megismerik azokat
a marketingeszközöket, módszereket, amelyek alkalmasak a szolgáltatásokra jellemző kétoldalú kockázatok csökkentésére, betekintést nyernek a
business marketingre jellemző sajátos interaktív eladó-vevő kapcsolatokba.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zh
2 házi dolgozat prezentációja

Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése
a félév aláírásának feltétele. Ugyanez érvényes a kiselőadásokra is.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.
Zh-k a szaktanárral egyeztetett kiselőadás megtartásával kiválthatóak.
1. házi dolgozat rész:
Az első szemináriumi órán kiadott szolgáltatás piacát szekunder és primer kutatással (a szaktanárral egyeztetett kutatási módszerrel) kell
elemezni és konklúziókat levonni (új szolgáltatás bevezetése, szolgáltatás fejlesztés). (6-8 oldal)

2. házi dolgozat rész:
A teljes szolgáltatás (új vagy módosított) eszköztárára vonatkozó stratégia koncepciójának kidolgozása (6-8 oldal)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. B2B piac jellemzői, fogyasztói és szervezeti piacok közötti különbségek (09.11.)
Elmarad az óra: pótlása a FIKUSZ / Kutatók éjszakáján és a TDK-n való kötelező részvétellel
2. Szolgáltatás sajátosságai Szolgáltatások fogalmi rendszere, típusai (09.18.)
3. Opcionális konzultáció a gyakorlati feladattal és kiselőadásokkal kapcsolatosan (09.25.)
4. Kiselőádosok: Szolgáltatás menedzsment, szolgáltatás stratégiák, minőség mérése a gyakorlatban (10.02.)
5. Kiselőadások: Szolgáltatások humán tényezői, szolgáltatás kultúra a gyakorlatban (10.0.09)
6. 1. Opcionális konzultáció az első házi dolgozattal kapcsolatosan (10.16.)
7. Szünet (10.23.)
8. 1. zh Hallgatói prezentáció 1. házi dolgozat (10.30.)
9. Kiselődások: Folyamatmenedzsment (11.06.)
10. Szolgáltatások a gyakorlatban, terepmunka (11.13.)
11. Opcionális konzultáció a házi dolgozattal kapcsolatosan (11.20.)
12. Szünet (11.27)
13. 2. zh ; Hallgatói prezentáció, félév zárása, összegzés (12.04.)
14. Opcionális pótlások (12.11.)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Kollokviumi jegy (melyet a félév során való teljesítményekből áll össze):
2 zh (40%)
2 házi dolgozat prezentációja (20%-20%)
1, az első előadáson leegyeztetet témában történő kiselőadás megtartása a kijelölt határidőben (20%)
 
Kötelező irodalom: Veres Zoltán: A szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémiai, Budapest, 2009, 1-376.; 487-507. o.
Ajánlott irodalom: Gelei – Mandják: Dzsungel vagy esőerdő?, Akadémiai, Budapest, 2011, 21-42.; 133-145. o.