Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kasza Jenõ Oktatók: Dr. Kasza Jenõ;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Elõsegíteni, hogy a hallgatók megismerjék a gazdálkodó egységek mûködése során felmerülõ költségeket és kezelésük módját. Ezen belül ismerjék meg a következõket: alapfogalmak. A költségek különbözõ szempontok szerinti csoportosítása, viselkedése, elszámolása. A költségek információ tartalma A tradicionális és a rendszerszemléletû költségszámítás. Költségreagálások. A határköltségen alapuló gazdasági kalkuláció. ABC analízis, O bázisú költségszámítás. A vállalkozásokkal kapcsolatos számítások. Befektetésekkel kapcsolatos számítások. Hozamszámítások. Termékszerkezet elemzés
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
13. hét Zh írás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozások mûködése során felmerülõ költségek és jellegük. Feloszthatóság, elszámolhatóság. A költségek információtartalma. Tradicionális költségszámítási technikák..
2. Esetpélda kidolgozása a tradicionális költségszámításra. Kalkuláció fajták, árképzési módok.
3. A költségek viselkedésének elemzése. (volumenfüggõség) A fedezeti költségszámítás lényege, hasznosíthatósága. Költségreagálások.
4. O bázisú költségszámítás, a határköltségen alapuló gazdasági kalkuláció,. ABC analízis.
5. A tradicionális költségszámítás és a fedezeti költségszámítás összehasonlítása. A példatár A5 jelû (termékszerkezet elemzése) példájának feldolgozása. A költségek információtartalmának hasznosítása a termékszerkezet átalakításánál.
6. A példatár A5 jelû (termékszerkezet elemzése) feladatának kidolgozása. Folytatás.
7. A példatár A5 jelü feladatának kidolgozása. Befejezés, következtetések, értékelés.
8. A vállalkozásokkal kapcsolatos gazdasági számítások. A befektetésekkel kapcsolatos számítások. .A pénz idõértékének szerepe.
9. Megtérülés illetve hozamszámítások. Statikus számítás, diszkontszámítás, NPV számítás, ÁKFN szimuláció. A kapott információk értékelése.
10. A példatár B 2 példájának feldolgozása A vállalkozások várható hozamának számítása.
11. A példatár B 3 és B 4 feladatainak kidolgozása. A hozamszámításokkal kapcsolatos témakörök összefoglalása.
12. A gazdálkodó egységek eredmény-kimutatása, fõbb étékelõ mutatói. A kapott információk elemzése. .Hasznosíthatóság.
13. Zh írás,
14. A zh értékelése, a félév értékelése, lezárása.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A TVSZ- ben megadott lehetõség szerint
 
Kötelező irodalom: Dr Kasza Jenõ: Költségelemzés és tervezés. BMF KGK 2008
Dr. Kasza Jenõ-Dr. Lehotai László: Vállalatgazdaságtan példatár. BMF 2005
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula kiadó Bp. 1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményével A tantárgyfelelõs a bekövetkezett változások figyelembe vételével az anyagot évente karbantartja.