Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Gépészmérnök szak; Had- és biztonságtechnikai mérnök szak; Mechatronikai mérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Horváth István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
makroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév folyamán 1 db zárthelyi dolgozat megírására kerül sor a 8. héten. A félévi aláírás (vizsgára bocsátás) feltétele a dolgozat eredményes
megírása és a gyakorlatokon, valamint az elõadásokon TVSZ szerinti részvétel. Ezek hiányában a félév nem ismerhetõ el.
A pótlás módja: A 14.héten aláíráspótló ZH. Ha az sem sikerül, akkor ismétlõ javítóvizsga díj befizetése ellenében a vizsgaidõszak elsõ 10
munkanapján egyetlen alkalommal az oktató által kijelölt idõpontban teljesíthetõ a félévközi követelmény. A pótlás írásbeli, a teljes félévi
tananyagot felöleli.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A makrogazdaság szereplõi, alapfogalmak
2. Jövedelem-áramlások a folyótétel számlákon
3. A makrogazdaság teljesítményének mérése
4. A makrogazdaság piacai, Az árupiaci kereslet összetevõi
5. Pénz és bankrendszer
6. Pénzpiac
7. Az árupiaci kereslet az árszínvonal függvényében
8. ZH az aláírásért (megvan 50%-tól)
9. Az árupiaci kínálat, munkapiac
10. Makrogazdasági egyensúly, munkanélküliség
11. Infláció, gazdasági növekedés
12. Az állam szerepe a makroökonómiában
13. Nemzetközi gazdaságtan, külkereskedelem, nemzetközi pénzügyek
14. Aláíráspótló ZH, akinek a 8. héten nem sikerült
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga módja: Írásbeli vizsga.
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A sikeres vizsga érdemjegye a következõképpen alakul:
50 % alatt: elégtelen (1); 50-62,5 %: elégséges (2); 62,5 – 75 %: közepes (3); 75 – 87,5 %: jó (4);
87,5 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Horváth István Makroökonómia mérnököknek ÓE-KGK 2015 c. jegyzet
Ajánlott irodalom: P.A.Samuelson – W.D.Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó Bp. 2005.