Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének kötelezõ feltételei:
Az órák látogatása - a jelenlét igazolása katalógussal történik. Hiányzás a TVSZ szerint (maximum három alkalommal). Egy házi dolgozat
megírása -
elõre
megadott téma alapján. Nem pótolható. Értékelése: megfelelt – nem felelt meg. Az elõadások anyagának rögzítése semmilyen elektronikus formában
nem
engedélyezett.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika, követelmények, Bevezetés, A szociológia mint tudomány (1.),
2. A szociológia története (2.)
3. Társadalmi szerkezet és rétegzõdés (5.), Társadalmi mobilitás és vándorlás (7)
4. Város és falu (6.), Kiemelt demográfiai csoportok (9.)
5. Népesség, népesedés, egészségügyi ellátás (8.)
6. Faj, nemzet, etnikai csoport, kisebbségek (10.)
7. Egyenlõtlenség, szegénység (4.)
8. A család (11.), Életmód (15.) - Házi dolgozat kiadása
9. Kultúra, értékek és normák, szocializáció (16.)
10. Oktatás (12.) - Házi dolgozat értékelése
11. Deviáns viselkedés (17.) Vallás (18.)
12. Gazdaság (13.),
13. Állam, kormányzat, és politika (14.)
14. Összefoglaló: A társadalmi változások szerepe (19.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgajegy: A megadott tematikából, az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján három esszékérdésbõl saját választás nyomán kettõre kell válaszolni. Sikertelen beszámoló esetén pótlás a TVSZ szerint.

 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris
(a mûnek a tematikában megadott fejezetei!)