Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2017/18/1
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla; Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi- és államelméleti ismeretanyag elsajátítása, amelyre építve a hallgatók számára lehetõvé válik a magyar jogrendszerben való
eligazodás, amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány- és polgári jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az állam –és jogtudomány rendszere, a jogrendszer tagozódása. Jogalkalmazás. Jogviszony, jogi tények, jogszabály. Jogérvényesülés. Jogtétel, jogszabály, közzététel. Jogi normák fajtái. Jogi norma érvényessége, kötelezõ ereje. Jogi norma (teljes magatartási szabály).
2. Jogforrási rendszer sajátosságai. Jogképzõdés. Jogalkotás-jogforrás. A jog fogalma. Államszerkezet, államszervezet, az állam sajátosságai. Az állam és a társadalmi-gazdasági környezet kapcsolata. Állami szervek rendszere. Az állam rendeltetése. A modern állam kialakulása. Alaptörvény. Jogalkotási törvény.
3. Az közigazgatási szervek rendszere (kormány, országos hatáskörû szervek) feladatai és mûködésük. A közigazgatási hatóság eljárás. Az igazságszolgáltatás szervei és az ügyészségek. A sajátos feladatokat ellátó állami szervek.
4. A polgári jog a magyar jogban, a gazdasági társaságok joga, cégjogi alapok. A magyar büntetõjog alapjai. Munkajogi alapok.
5. Közigazgatási eljárás alapjai. Magyarország helyi önkormányzati rendszere. Családjog, gyermekvédelem, mediáció, permegelõzés, perelkerülés.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
írásbeli dolgozat, melynek idõtartama 60 perc. A vizsgafeladatok az elõadás témáira épülnek. Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, a vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Szilágyi Péter: Jogi Alaptan, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2011 (Osiris Kiadó, 2006)
Ajánlott irodalom: Tóth Mihály: Az Ószövetségtõl a Pink Floydig (jogesetek), Dialóg Campus Kiadó, 2005