Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Gyöngyösy Zoltán;
 
Előtanulmányi feltételek: Marketing alapjai
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatókat megismertetni a nemzetközi kereskedelem és kapcsolatok marketing feladataival és mûködtetésével.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a nemzetközi marketingbe.
2. A kulturális környezet: különbségek, változások
3. A nemzetközi üzleti gyakorlat. Szokások. Etika.
4. A földrajzi, politikai és a jogi környezet.
5. A fogyasztói magatartás összetevõi és jellemzõi.
6. Nemzetközi marketing a szervezeti piacokon.
7. Nemzetközi piackutatás
8. Külpiaci megjelenés
9. Termékpolitika
10. Értékesítés-elõsegítés
11. Nemzetközi értékesítési csatornák.
12. Az árpolitika kialakulása
13. Globális és lokális árak.
14. Új tendenciák a nemzetközi marketingben.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Tóth Tamás: Nemzetközi marketing . (Akadémia Kiadó 2008.)
Ajánlott irodalom: Rekettye – Fojtik: Nemzetközi marketing (Dialog Campus K. 2003)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.