Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2006/07/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Papp Lászlóné;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek, valamint a nemzetközi és magyar kutatási eredményeknek a megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órák látogatása kötelezõ feltétele az aláírás megszerzésének. Hiányzás a TVSZ szerint (maximum három alkalommal).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika és követelmények ismertetése. Bevezetés
2. A szociológia mint tudomány (e.a.)
3. A szociológia története (gy.)
4. Társadalmi szerkezet és rétegzõdés (e.a.)
5. A társadalmi mobilitás (gy.)
6. A népesedés fõ szociológiai problémái (e.a.)
7. A család (gy.)
8. Életmód, mindennapi élet (e.a.)
9. Nemzetközi, nemzeti és etnikai csoportok (gy.)
10. Nemzetközi konfliktusok, globalizáció, terrorizmus, vallási kérdés (e.a.)
11. Oktatás, nevelésügy és iskolarendszer (gy.)
12. Egyenlõtlenség és szegénység (e.a.)
13. A deviáns viselkedés (gy.)
14. A társadalmi változás (e.a.)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgajegy kialakításának módja: írásbeli vizsga, melynek során az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján két
esszékérdésre kell válaszolni, a megadott tematikából. Sikertelen vizsga esetén pótlás a TVSZ szerint, két alkalommal lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris (a mûnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei!)
Ajánlott irodalom: Angelusz Róbert [Szerk.]: A társadalmi rétegzõdés komponensei. Budapest, 2004, Új Mandátum
Kolosi Tamás: Tagolt társadalom. Budapest, 1987, Gondolat
Durkheim, Émile: A társadalmi munkamegosztásról. Budapest, 2001, Osiris
Weber, Max: Tanulmányok. Budapest, 1998, Osiris