Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Saáry Réka;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerjék az integrált marketingkommunikáció tervezésének folyamatát, a reklámpiac szereplõit, a reklámkampány tervezésének
részleteit, a kreatív és média-tervezés részleteit.
A tantárgy az elméleti ismeretek átadásán túl esettanulmányok felhasználásával, önálló – csoportmunka keretében végzett – hallgatói feladatok
gyakorlati megoldásával segíti a megszerzett ismeretek gyakorlati szemléletû adaptációját, a kreatív gondolkodás, a kommunikációs, döntéshozatali
készség fejlesztését.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy vizsgával zárul. A félévközi teljesítmény 50%-ban, a vizsga eredménye 50%-ban, kerül beszámításra az érdemjegybe.
Az aláírás megszerzésének feltételei: a zárthelyi dolgozatok 51%-os teljesítése és az eredményes (legalább 51%-os szintû) házi dolgozatok
elkészítése és
prezentálása.
Az értékelés az összteljesítmény alapján ötfokozatú érdemjeggyel történik: 51-60 % elégséges, 61- 75 % közepes, 76-85 % jó, 86 % - tól jeles a
hallgató
érdemjegye.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: Bevezetés, ismétlés: a kommunikációs folyamat működési mechanizmusa, alkotóelemei. Zajtípusok, kódolási eljárások
Szeminárium: A házi feladatok megbeszélése, ütemezése

2. Előadás: A reklámpszichológia alapjai, pszichológiai iskolás megjelenése a marketingkommunikációban, kommunikációs kötöttségek a reklámban
Szeminárium: Reklámelemzés megadott szempontok alapján (pszichológiai irányzatok érvényesülése, kötöttségek stb.).

3. Előadás: A reklám hatásmechanizmusok, egyszerű és hierarchikus modellek, előnyök, hátrányok
Szeminárium: A reklám hatásmechanizmusának vizsgálata gyakorlati példákon keresztül, reklámelemzés

4. Előadás: Integrált marketingkommunikáció fogalma. A reklám helye és szerepe az integrált marketingkommunikáció tervezésében. A reklámpiac legfontosabb ismérvei: szereplők, jelentősebb jogi, etikai szabályok.
Szeminárium: A reklámpiac jellemzői, ügynökségek fajtái, felépítése, együttműködés ügyfél és ügynökség között, brief típusok

5. Előadás: A reklámkampányok tervezésének lépései, az 5M.
Szeminárium: A brief tartalmi és formai elemeinek megbeszélése. Egy konkrét kampány stratégiájának áttekintése.

6. Előadás: A reklámcélok megfogalmazása, osztályozása. SMART célmeghatározás ismérvei. A reklámköltségvetés megállapítása, módszerei. A cél-feladat módszer kialakításának különleges tényezői
Szeminárium: Hallgatói projektfeladat – brief összeállítása
7. Előadás: Kreatív tervezés, a kreatív brief jelentősége; a reklámüzenet megalkotása, módszerei. Az üzenetalternatívák elemzése, értékelése. A USP, UEP meghatározásának gyakorlati kérdései Az üzenet kivitelezésének szempontjai: a hangnem, a stílus, a szavak, a forma.
Szeminárium: Díjnyertes kampányok kreatív kivitelezésének elemzése.


8. Zárthelyi dolgozat
Szeminárium: Kreatív feladat: Mindmap készítés, bemutatás.
9. Előadás: Médiatervezés feladatai: ATL eszközök: nyomtatott médiumok, közterület
Szeminárium: Médiatervezési feladat, konkrét médiatervek áttekintése

10. Előadás: Médiatervezés: ATL eszközök: televízió, rádió
Szeminárium: Hallgatói prezentáció - reklámkampány.
11. Előadás: A Médiakutatás: a médiakutatás adatbázisa, a médiatervezéshez szükséges mutatószámok: médiamutatók
Szeminárium: Hallgatói prezentáció

12. Előadás: A reklámhatás, hatékonyság mérés módszerei, pre-, in use- és post tesztelés
Szeminárium: Hallgatói prezentáció
13. Előadás: A reklám speciális területei: non business szervezetek kommunikációja, társadalmi célú reklámozás
Szeminárium: Hallgatói prezentáció - reklámkampány
14. Előadás: Összefoglalás, számonkérés, zárthelyi pótlása
Szeminárium: Hallgatói prezentáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli
 
Kötelező irodalom: Előadások, gyakorlatok anyagai
Incze Kinga – Pénzes Anna: A reklám helye 2.0 (letölthető)
http://www.kreativ.hu/a_reklam_helye.php
Horváth-Nyírő-Csordás: Médiaismeret, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 2013
Ajánlott irodalom: Sas István: Reklám és pszichológia a webkorszakban, Kommunikációs Akadémia, Budapest, 2012
Kotler: Marketing management, Akadémiai Könyvkiadó, Budapest, 2006 17. és 18. fejezet
Fazekas I.- Harsányi D.: Marketingkommunikáció érthetően, Szókrátész Külgazdasági Akadémia. Budapest, 2011
Kaszás Gy.: Reklámcsinálás A kis adrenalinjáték, HVG Könyvek Kiadó, Budapest, 2014
Ogilvy D.: A reklámról. Park Kiadó. Budapest, 1997.