Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Gépipari mérnök asszisztens ;
 
Tantárgyfelelős oktató: Fábry Györgyné dr. Oktatók: Dr. Szekeres Valéria; Fábry Györgyné dr.;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A mikroökonómia és makroökonómia jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való eligazodást segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A gazdálkodás. Szûkösség és választás. A gazdasági tevékenység. A termelés tényezõi. A termelés eredményessége. Feladatok megoldása.
2. A piac és a piaci mechanizmus. Kereslet és a keresletre ható tényezõk. Kínálat és a kínálat alakulására ható tényezõk. A piac egyensúlya. Feladatok megoldása.
3. Piactípusok. A versenypiac jellemzõi. A monopolpiac sajátosságai. Az oligopolpiac és a monopolisztikus verseny tulajdonságai. Feladatok megoldása.
4. A termelési tényezõk piaca. A pénz lényege és szerepe. A pénz jelen- és jövõ értéke. Feladatok megoldása.
5. Pénz- és tõkepiac. Értékpapírpiac. A beruházási javak piaca. Munkaerõpiac. Feladatok megoldása.
6. A háztartások fogyasztási döntései. Fogyasztás és megtakarítás. Feladatok megoldása.
7. Vállalat és vállalkozás. Vállalatok alapítása. Vállalkozási formák. Vállalati célok.
Feladatok megoldása.
8. A vállalat mûködésének környezete. A vállalatok költségei. Feladatok megoldása.
1. Zárthelyi dolgozat maximum 40 perc
9. A gazdasági szektorok és jellemzõi. A gazdaság teljesítménye, mérése. Feladatok megoldása.
10. Jövedelemáramlás a gazdaságban: két-, három-, négyszektoros modellek. Feladatok megoldása.
11. Infláció. Az infláció okai, típusai. Az infláció gazdasági következményei. A munkanélküliség mérése és típusai. Feladatok megoldása.
12. Az állam gazdasági szerepe a modern gazdaságban. Államháztartás és költségvetés. Feladatok megoldása.
13. Piacszabályozás, a kormányzat stabilizációs szerepe. Feladatok megoldása.
2. Zárthelyi dolgozat Maximum 40 perc
14. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok. Az Európai Unió.
Zárthelyi dolgozat pótlása maximum 80 perc
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A két zárthelyi dolgozattal szerezhetõ maximális pontszám értékelése a következõ:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Kötelező irodalom: D. Pálinkó Éva-Solt Katalin-Szabó Márta: Gazdasági alapismeretek
EKF Líceum Kiadó, Eger 2004
Ajánlott irodalom: Bácsi Rózsa – Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek
BMF KGK 2002