Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Szilágyi Tibor Pál;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12MND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A makroökonómia elméleti alapot ad a gazdasági elemzõk, a gazdasági döntéshozók, valamint a gyakorlati gazdaságpolitika számára. Az általános
mûveltség részeként segíti a közgazdasági szemlélet kialakításának elsajátítását. A tantárgy ismeretanyagán belül a hallgatók megismerhetik és
elsajátíthatják a makrogazdasági alapfogalmakat, és megérthetik a makrogazdasági jelenségek mögött meghúzódó törvényszerûségeket. A makroökonómia
tantárgy keretében bemutatjuk a makrogazdaság összevont szereplõit, valamint a makro piacok egyensúlyi feltételeit meghatározó tényezõket.
Vizsgáljuk a makró piacok egyensúlytalansági helyzeteit, jellemzõit, valamint elemezzük a makrogazdaság befolyásolására alkalmazható eszközöket.
A
tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását is.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Az aláírás megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése 6. és a 13. héten, azaz minimum 51%-os szint elérése,
külön- külön.
- A tárgy szóbeli kollokviummal zárul, melyre írásbeli beugró dolgozatot kell írni a vizsgát megelõzõen. A beugró dolgozaton minimum 60%-ot
kell elérni, tartalmilag a teljes tananyagot felöleli a beugró dolgozat, mely igaz-hamis feleletválasztós kérdésekbõl és többszörös választásos
feladatokból áll.
- A szóbeli kollokvium során a hallgatók a tantárgy témaköreibõl húznak majd rövid kidolgozási idõ után szóban adnak számot tudásukról.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Gazdaság, gazdálkodás, gazdasági rendszerek. Mikro- és makroökonómia összekapcsolódásának pontjai. A makroökonómia alapfogalmai és alapösszefüggései.
2. A makroökonómiai elemzések módszerei és azok felhasználása az elemzésben. Makromedellek (Klasszikus-neoklassziku irányzat, keynesi modell). A makrogazdaság teljesítményének mérése és a jövedelemáramlása.
3. A makro-munkapiac. A munkapiac keresleti/kínálati oldalait meghatározó tényezõk. A munkapiaci egyensúly feltételei, és eltérõ elméleti felfogásai.
4. A munkanélküliség okai, típusai, mérése, kezelésének eszközei, társadalmi következményei, nemzeti összehasonlítása. Az aggregált kínálat meghatározása.
5. Az árupiac keresleti oldalának elemzése. A fogyasztói és a beruházási keresletet meghatározó tényezõk. Az árupiac kínálati oldala és az árupiaci egyensúly: az IS-görbe.
6. ZÁRTHELYI DOLGOZAT 1.
7. A pénz és a bankrendszer szerepe a modern gazdaságban. A pénzteremtés alapelvei.
8. A pénzkereslet fogalma és motívumai, befolyásoló tényezõi. A pénzpiac egyensúlya: LM-görbe.
9. Az egyensúly elemzése IS-LM rendszerrel. Az aggregált keresleti függvény meghatározása. A makroegyensúly tökéletes és nem tökéletes piacokon. Elérhetõ elméletek az egyensúly megteremtõdésérõl.
10. Egyensúlytalanság a pénzpiacokon. Az infláció okai és fajtái, mérése. Az infláció és a munkanélküliség kapcsolata.
11. Az állam szerepe a makrofolyamatok befolyásolásában: célok és eszközök. A költségvetési politika eszközei. Kereslet-orientált, kínálat-orientált gazdaságpolitika. Költségvetési deficit, államadósság.
12. A monetáris politika szerepe, eszközei és hatásainak bemutatása az IS-LM rendszerben. A gazdasági növekedés tényezõi. A gazdasági növekedés típusai, és mérése. Technikai haladás hatása a gazdasági növekedésre.
13. ZÁRTHELYI DOLGOZAT 2.
14. Vizsgaelõkészítõ, és ZÁRTHELYI DOLGOZATOK PÓTLÁSA.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
- A tantárgy aláírásának megszerzéséhez a hallgatóknak két sikeres zárthelyi dolgozatot kell írniuk.
- A zárthelyi dolgozatok pótlása a szorgalmi idõszak 14. hetében, valamint a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapján lehetséges aláíráspótló vizsga formájában azon hallgatók számára, akik a kijelölt idõpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az aláíráshoz szükséges pontszámot.
- A tárgy szóbeli kollokviummal zárul. Az szóbeli vizsga formájáról a hallgatók szóbeli tájékoztatót is kapnak az elsõ órán. A szóbeli vizsgára írásbeli beugró dolgozatot kell írni a vizsgát megelõzõen. A beugró dolgozaton minimum 60%-ot kell elérni, tartalmilag a teljes tananyagot felöleli a beugró dolgozat, mely igaz-hamis feleletválasztós kérdésekbõl és többszörös választásos feladatokból áll.
- A szóbei kollokvium fogalom meghatározásból, alapösszefüggések függvények segítségével való bemutatásából és számítási feladatból áll. A feladatok a tankönyvben található mintafeladatokkal, illetve az órai feladatokkal azonos típusúak.
- Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket, a pótlás nem engedélyezett, így letiltásra kerülnek. Szóbeli vizsga a tantárgy elméleti és gyakorlati tananyagából a vizsgaidõszakban lehetséges.

A zárthelyi dolgozatok és a vizsga értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51 – 61 %: elégséges (2);
- 62 – 73 %: közepes (3);
- 74 – 85 %: jó (4);
- 86 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
sikeres írásbeli beugró dolgozat után szóbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: - Horváth I. - Láhm Sz. – Medve A: Makroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2004.
- Véghné dr. Vörös Mária-Derecskei Anita-Horváth István: Makroökonómia példatár 2007.
- Meyer Dietmar – Solt Katalin: Makroökonómia, Aula kiadó, 2006
Ajánlott irodalom: - Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV, 2012