Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csatári András Oktatók: Dr. Csatári András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás és amelyet késõbbi tevékenységük
során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány-, polgári jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadások órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A jog kialakulása, fejlõdése, társadalmi szerepe. Állam és jog. A jog fogalma, a jogrendszer és a jogágak, a jogforrás.
2. A jogszabály fogalma, felépítése. A jogszabályok hierarchiája. A jogszabály érvényessége és hatályossága. A jogképesség fogalma, a jogalanyok. Jogalkalmazás.
3. Az Alkotmány helye és szerepe a magyar jogrendszerben. A jogállamiság. Az Alkotmány által szabályozott társadalmi viszonyok.
4. Az alapvetõ állampolgári jogok és kötelességek.
5. Az állami szervezetrendszer, a demokratikus hatalomgyakorlás alapelvei. Az állam-hatalmi szervek és feladataik. Az Országgyûlés.
6. A hatalomgyakorlás helyi szintje: az önkormányzati képviselõtestületek.
7. Az államigazgatási szervek rendszere (kormány, országos hatáskörû szervek) feladatai és mûködésük. Az államigazgatási eljárás.
8. Az igazságszolgáltatás szervei és az ügyészségek.
9. A sajátos feladatokat ellátó állami szervek (Alkotmánybíróság, Állami Számvevõszék).
10. A polgári jog szabályozási tárgya, alapelvei. A polgári jogi jogviszony.
11. Vagyonjog :a tulajdonjogi jogviszony, a tulajdonjog megszerzése. A közös tulajdon és a használati jogok.
12. Kötelmi jog: A szerzõdéses jogviszony és a szerzõdésekre vonatkozó általános szabályok.
13. Kötelmi jog: a polgári jogi felelõsség.
14. Összefoglalás, konzultáció
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga módja:
Írásbeli vizsga.
Elõvizsga lehetõsége a szorgalmi idõszak utolsó hetében.
A vizsgafeladatok az elõadások témáira épülnek.
 
Kötelező irodalom: Balásházy-Pázmándi-Sárközy: Vállalati jog (Aula, 2006.)
Ajánlott irodalom: dr. Vass György: Jogi ismeretek (Budapest, 2006.)