Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Dr. Tóth Judit;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatóknak a tantárgy komplex ismereteket nyújt a vásárlói döntéseket befolyásoló tényezőkről, azok összefüggéseiről, a vásárlói döntések
rendszeréről. A hallgatók megismerik a fogyasztás és vásárlás kategóriáit, a fogyasztói- és vásárlói- magatartáskutatás fő irányzatait, az aktuális
és várható fogyasztói trendeket, valamint a vásárlói magatartás lehetséges modelljeit.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozatok megírása: 40%;
Projekt feladatok elkészítése és prezentációjuk: 40%;
Órai aktivitás, évközi munka: 20%
Az órai aktivitás a félévközi feladatok és a határidős feladatok elkészítését jelenti.
Projekt feladat, komplex házi dolgozat
A dolgozatot maximum 3 fős csoportokban készíthetik el. A dolgozat terjedelme: 18-21 oldal.

1. Információgyűjtés, szekunder adatfeldolgozás a választott témáról: az első szemináriumon egyeztetett témák alapján.
Tartalom: Fogyasztói, vásárlói trendek, tendenciák, preferencia rendszerek elemzése, keresleti és kínálati piaci kitekintés. A hazai és
nemzetközi háttértudás feldolgozása. Fontos a forrás pontos megjelölése. Terjedelem: 5-6 oldal.
2. A szemináriumokon egyeztetett témában kvalitatív primer kutatás elvégzése.
Tartalom: a kutatási célok megfogalmazása; kutatási módszer, - eszköz meghatározása és alkalmazása; a mintavétel lebonyolítása, az információk
feldolgozása és értékelése, konklúzió megfogalmazása. Terjedelem: 8-10 oldal.
3. Kommunikációs stratégiai koncepció kidolgozása. Terjedelem: 5-6 oldal.
Tartalom: Szekunder és primer vizsgálatok alapján önálló vélemény-alkotás. Konkrét marketingkommunikációs stratégiai javaslatok megfogalmazása,
különös tekintettel a márkaérték vizsgálatokra. Konkrétan milyen célközönségnek, milyen kommunikációs üzenettel, milyen eszközökkel és milyen
márkaérték közvetítésével képzelné el az új termék/szolgáltatás koncepciójának bevezetését a fogyasztói és a szervezeti piacra. Differenciált
vagy differenciálatlan megoldásokat alkalmazna, és miért.

A dolgozatot és a prezentációt elektronikus formában kell beadni a kijelölt időpontban az oktatónak. A dolgozatok késedelmes beadására nincs
lehetőség. A dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.
A csoportoknak egy dolgozatot kell beadni, a dolgozat prezentációjában minden alkotónak részt kell venni.
A dolgozatrészeket egyszerre kell prezentálni, a prezentáció időtartama minden rész esetében: max 15 perc
A dolgozatok formai követelményei:
Calibri, Tahoma vagy Verdana betűtípus, 11-es betűnagyság, szimpla sortáv, sorkizárt szerkesztés.
A dolgozatok 1. lapja a fedőlap. A fedőlapon szereplő adatok: a téma megnevezése; a készítők neve, Neptun kódja, a szak pontos megnevezése,
beadás időpontja.
A felhasznált forrásmunkákról minden esetben pontos irodalomjegyzéket kell készíteni és a szövegben is kell hivatkozni.
A dolgozathoz a szükséges mellékleteket minden esetben csatolni kell.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vásárlói magatartás sajátosságai, a szervezeti piacok jellemzői. A fogyasztói magatartás fő hazai és nemzetközi trendjei. Félévközi feladatok ismertetése.
2. A vásárlói magatartás sajátosságai, a szervezeti piacok jellemzői. A fogyasztói magatartás fő hazai és nemzetközi trendjei. Félévközi feladatok ismertetése.
3. A fogyasztói magatartást befolyásoló kulturális és társadalmi tényezők.
4. A fogyasztói magatartást befolyásoló kulturális és társadalmi tényezők.
5. A család és az életív marketing, a családi életciklus, a gyerek szerepe családi vásárlási döntéshozatalban
6. A család és az életív marketing, a családi életciklus, a gyerek szerepe családi vásárlási döntéshozatalban
7. A fogyasztói magatartást befolyásoló pszichológiai tényezők: kognitív és aktivizáló tényezők: percepció, tanulás, emóció, motiváció
8. A fogyasztói magatartást befolyásoló pszichológiai tényezők: kognitív és aktivizáló tényezők: percepció, tanulás, emóció, motiváció.
9. Számonkérés, lezárása (zh és hallgatói prezentáció)
10. Számonkérés, lezárása (zh és hallgatói prezentáció)
11. Számonkérés, lezárása (zh és hallgatói prezentáció)
12. Számonkérés, lezárása (zh és hallgatói prezentáció)
13. Számonkérés, lezárása (zh és hallgatói prezentáció)
14. Számonkérés, lezárása (zh és hallgatói prezentáció)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Kollokviumi jegy, melyet a hallgatók évközben teljesítenek
Zh-k: 40%
Projekt feladatok és prezentációjajuk: 40%
Órai aktivitás, évközi munka: 20%
 
Kötelező irodalom: Fodor M.- Fürediné K. A.- Horváth. Á: Fogyasztói magatartás egyetemi tankönyv Gödöllő, 2011.
Törőcsik Mária: Vásárlói magatartás Akadémia Kiadó, 2006.
Ajánlott irodalom: Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás Insight, trendek, vásárlók Akadémia Kiadó, 2011.
Hofmeister Tóth Ágnes: Fogyasztói magatartás, Aula Kiadó 2003.
Törőcsik Mária: Fogyasztói magatartás trendek, KJK Kerszöv, 2003.
Hoffmann Istvánné Dr.: Modern Marketing, Universitas, Bp., 1990.
Hoffmann Istvánné Dr.: Direktmarketing és módszerei, Novorg, Bp., 1997.
Aktuális cikkek esettanulmányok, a Marketing&Menedzsment, a Kreatív, a Figyelő és a HVG szakfolyóiratokban.