Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A Számvitel tantárgy keretében elsajátított összefüggésekből kiindulva a mérleghez kapcsolódó fogalmaknak, a mérlegsorhoz kapcsolódó legjellemzőbb
gazdasági események könyvelésének, a mérlegtételek értékelésének a megismertetése, valamint a jövedelemre gyakorolt hatásuk feltárása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi jegy megszerzésének feltétele: Egy ZH min. 50%-os teljesítésű megírása. Az előadások és a gyakorlati órák látogatása kötelező, vagy hiányzás
esetén a kiadott órai feladat beadása. A hiányzásokra a TVSZ előírásai érvényesek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Ismétlés (könyvelés, mérleg, eredmény-kimutatás)
2. Immateriális javak fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
3. Tárgyi eszközök fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
4. Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
5. Vásárolt készletek fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
6. Saját termelésű készletek fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
7. Követelések, Pénzeszközök fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
8. Aktív-passzív időbeli elhatárolások fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
9. Saját tőke, Céltartalékok fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
10. Hosszúlejáratú kötelezettségek fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
11. Rövidlejáratú kötelezettségek fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
12. Mérleg összeállítás
13. ZH
14. Pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A tantervben előírt gyakorlatok és előadások órarend szerinti látogatása kötelező. A hiányzásokra a TVSZ előírásai érvényesek.
A félévközi jegy megszerzésének feltétele két félévközi dolgozat megfelelő szintű megírása (a dolgozatok összpontszámának minimuma 50%), valamint az előírt négy beadandó munka leadása.
Pótlás módja: a vizsgaidőszak első tíz munkanapján kijelölt vizsganapon.
A pótlás formája írásbeli dolgozat. Indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával
A feladatok és elméleti kérdések megoldásának értékelése pontozással történik, amely alapján a félévközi jegy megállapításra kerül.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: Számviteli törvény, elektronikus tananyag
Ajánlott irodalom: Adorján-Lukács-Róth-Veith: Számviteli esettanulmányok