Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: ipari és formatervezõ mérnök; Könnyûipari mérnök; Környezetmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes; Dr. Szekeres Valéria; Dr. Majláth Melinda; Véghné dr. Vörös Mária;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A gazdaság makro jelenségeinek, kapcsolatrendszereinek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági kérdésekben való eligazodást segítése. A gazdasági ismeretek elsajátítása révén a mûszaki- és természettudományok társadalmi hatásainak megismertetése. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Egy dolgozat megírása 8. héten.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A makroökonómia alapösszefüggései, alapfogalmai. A makrogazdasági szereplõk jellemzõi. A makrogazdasági teljesítmények mérése, fõbb mutatói, a mérés problémái. Makrogazdasági körforgás, a jövedelemáramlás számviteli modellje.
2. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
3. A fogyasztási kereslet tényezõi, az egyensúlyi jövedelem kialakulásának folyamata. A pénz és a bankrendszer. A pénz és a pénzhelyettesítõk; pénzfunkciók. Pénzteremtés a modern bankrendszerben
4. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
5. . A pénzkínálat szabályozása kétszintû bankrendszerben. Az infláció. Az infláció okai, költségei. Az infláció típusai. Az infláció gazdasági következményei. Stagfláció és defláció.
6. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
7. Gazdasági növekedés, a növekedés feltételei. A növekedés tényezõi, csoportosításuk. A munkával kapcsolatos növekedési tényezõk és szerepük a kibocsátás növelésében. A tõkével kapcsolatos növekedési tényezõk és szerepük. A technikai haladás szerepe a gazdasági növekedésben. A munkanélküliség típusai, mérése. A foglalkoztatottság, a foglalkoztatási válság.
8. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
1. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
9. Az állam gazdasági szerepe. A gazdaságstabilizáció és gazdaságpolitika lényege. Az állam feladatai tiszta piacgazdaságban. Az állami beavatkozás a vegyes gazdaságokban. Az állami beavatkozás eszközrendszere. Az állami tulajdon. Költségvetési politika, monetáris politika lényege és eszközei.
10. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
11. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok. A külkereskedelem elõnyei. Az állam szerepe a külkereskedelem alakításában. A gazdasági nyitottság. Nemzetközi pénz- és tõkeáramlás, nemzetközi fizetési mérleg; hatása a nemzetgazdaságokra. Nemzetközi gazdasági szervezetek. Nemzetközi vállalatok.
12. Az elõadás témájához kapcsolódó feladatok megoldása
13. Nemzetközi gazdasági integráció; az Európai Unió története, intézményrendszere, jellemzõi, legfontosabb célkitûzései.
2. Zárthelyi dolgozat (max. 40 perc)
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 80 perc)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti idõpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az aláíráshoz szükséges pontszámot.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
- A vizsga típusa: írásbeli
- Az aláírás megszerzésért és a vizsgajegyért írt dolgozatok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Kötelező irodalom: Bácsi Rózsa – Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek
Szemelvénygyûjtemény BMF KGK 2002
Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000