Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Krepler Erzsébet Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni a német nyelv alapjaival, gyakorlati, mindennapi szituációkon és témakörökön keresztül, elsajátítani az alapvető nyelvtani
ismereteket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8./13. hét: zárthelyi dolgozat
A félév során 2 egész órás ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez 50%-os teljesítmény szükséges.
Egy elégtelen ZH egyszer pótolható. Kisdolgozatok is irathatók a csoportot oktató tanát által meghatározott időpontban és témakörben (főleg
szódolgozat).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Olvasási szabályok, főnevek: hat. névelő, többes szám, köszöntések
2. Egyenes szórend, igeragozás(létige), bemutatkozás, foglalkozások,számok
3. Határozatlan névelő, „und” utáni szórend, felvilágosítás adása
4. Umlautos igék, felszólítás Önözésben, összetett főnevek
5. „möchte” ragozása, fordított szórend, eldöntendő kérdés, a lakás
6. ja, nein-nal kezdődő válaszok, tárgyeset (hat. névelő), „mein” használata
7. 1. zárthelyi dolgozat
8. Tőhangváltós igék, viel/viele használata, rendelés egy kávézóban
9. Határozatlan névelő tárgy esete, „denn” utáni egyenes szórend
10. Főnevek helyettesítése személyes névmással, „oder” + egyenes szórend
11. Tagadás (nein és nicht), „aber” utáni egyenes szórend, napirend
12. Időpont kifejezése, napok, napszakok, „sondern” + egyenes szórend
13. Elváló és nem elválós igekötős igék, „nicht” helye a mondatban
14. 2. zárthelyi dolgozat
 
Kötelező irodalom: - Horváthné Lovas Márta: Magnetdeutsch I. (Kursbuch und Arbeitsbuch)
- Az oktató által összeállított, a kurzus résztvevőinek megküldött német nyelvi anyagok