Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a CRM ügyfélkapcsolat kezelés világába. Az ügyfélkapcsolat menedzsment speciális módszereket, ismereteket
és képességeket kíván, melyekbõl a hallgatóknak keresztmetszeti képet és ismereteket kíván átadni. A tárgy nagy arányban gyakorlat orientált. A kurzus
résztvevõi képet kapnak a CRM üzleti szemléletû megközelítése által arról, hogy mit nyújthat és mit nem képes nyújtani a CRM a szervezeteknek.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Aláírás megszerzésének feltételei:
vizsgajeggyel együtt
házi dolgozat alapján
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. CRM ügyfélkapcsolatok kezelése alapfogalmak. A CRM eredete, elterjedése, szerepe, típusai. CRM stratégiai modell szükségessége. Vállalati stratégia és ügyfélstratégia. CRM stratégiafejlesztés.
A félév során elkészítendõ prezentáció paraméterei.
2. Értékesítési csatorna-stratégiák. Információmenedzsment. Teljesítményértékelési folyamat.
3. A CRM-megvalósítás szervezési feladatai. Változásmenedzsment. A bevezetés mellékhatásai.
4. Projektmenedzsment. A munkavállalók megnyerése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgajegy megszerzésének feltételei:

Írásbeli záróvizsga során a vizsgaidõszakban, vagy
az elõadóval az utolsó oktatási alkalom napjáig e- mailen vagy szóban vázlat szintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában dolgozat/kistanulmány készítése: minimum 10-15 oldalas önálló munka, kötelezõ formai elemek betartásával (strukturált, irodalomjegyzékekkel, forráshivatkozásokkal ellátott, 12-es Times New Roman betûméret, 1,5-es sorköz). A kistanulmány tartalmában az órán megismert koncepciók, módszerek, elvek következetes és szisztematikus használta (legalább 4-8) szükséges az adott esetre alkalmazva. A tanulmány a vizsgaidõszak elsõ hetének végéig adható le.
Az érdemjegy kialakításának módja:

Az év végi érdemjegy a vizsgán vagy a tanulmánnyal (házi dolgozattal) megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul (maximális pontszám: 100):

51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásban vagy házi dolgozat alapján
 
Kötelező irodalom: Parragh Bianka (2010): Digitális tananyag, Óbudai Egyetem, KGK, Vállalkozásmenedzsment Intézet
Adrian Payne (2007): CRM kézikönyv – Ügyfélkezelés felsõfokon, HVG Kiadó Zrt.
Ajánlott irodalom: www.crm.lap.hu
www.ugyfelszolgalatok.com