Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Gombaszögi Ildikó; Kovácsné Bukucs Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11KND vagy GSVVG11KNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplőit, a vállalkozások irányításának különböző
szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt
helyezünk a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzésének feltételei:
1.) Két zárthelyi dolgozat megírása a 7. és a 14. heti előadáson. A dolgozatok 30%-a elmélet 70%-a gyakorlati feladat. Eredményes dolgozat
feltétele: elméletből és gyakorlatból is külön-külön a megszerezhető pontszám minimum 50%-ának megszerzése. Félévközi jegypótlási -javítási
lehetőség: vizsgaidőszak első 10 munkanapjában, neptunban meghirdetett aláíráspótló vizsgán.
2.) A foglalkozásokon való részvétel: A tantervben előírt gyakorlatok és előadások (a tananyag nehézségi fokára tekintettel) órarend szerinti
látogatása kötelező. A hiányzásokra a TVSZ
előírásai érvényesek. A részvétel ellenőrzése jelenléti ívvel történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál,
akiknél az előadáson elhangzott tananyagban
teljes járatlanság tapasztalható. A gyakorlatokra az e-learning (moodle) rendszerbe feltöltött gyakorló feladatokat mindenkinek magával kell hozni,
ennek hiányában nem értékelhető az órai munka.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer elemeinek bemutatása. Számviteli szabályozás szintjei. Számviteli alapelvek. Beszámoló fajtái és részei.
Gyakorlat: Bizonylatok fogalma, fajtái, tartalma
2. Előadás: A vállalkozás vagyona, a mérleg tételeinek tartalma
Gyakorlat: Az éves beszámoló mérlegének összeállítása
3. Előadás: Gazdasági események fogalma, mérlegre gyakorolt hatása
Gyakorlat: Egyszerű gazdasági események elemzése
4. Előadás: Könyvvezetés (kettõs könyvvitel). Egységes számlakeret. Vállalkozói számlarend. Egyszerű gazdasági események rögzítése.
Gyakorlat: Egyszerű gazdasági események könyvvezetése.
5. Előadás: Értékelési szabályok1. (bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés)
Gyakorlat: Egyszerű gazdasági események könyvvezetése.
6. Előadás: Értékelési szabályok 2. (értékvesztés, készletértékelési eljárások)
Gyakorlat: Bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés
7. Előadás: 1. ZH
Gyakorlat: Értékvesztés, készletértékelési eljárások.
8. Előadás: Bevétel, ráfordítás fogalma, fajtái, kapcsolata a vállalkozás tevékenységével. Eredménykimutatás fajtái, eredmény kategóriák.
Gyakorlat: Besorolások mindkét eredménykimutatásban
9. Előadás: Eredménykimutatás: összköltség, forgalmi költség eljárású eredménykimutatás tételeinek összehasonlítása, átjárhatóság a két eredmény kimutatás között.
Gyakorlat: Mindkét eredménykimutatás összeállítása
10. Rektori szünet
11. Előadás: Összetett gazdasági események fajtái, hatása a beszámoló tételeire. Immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel és kapcsolatos gazdasági események könyvvezetése.
Gyakorlat: Összetett gazdasági események könyvvezetése
12. Előadás: Készletekkel kapcsolatos összetett gazdasági események könyvvezetése. Áfa elszámolás alapjai.
Gyakorlat: Összetett gazdasági események könyvvezetése. Áfa elszámolás.
13. Előadás: Külföldi pénzértékre szóló eszközök és források értékelése. Kapcsolódó gazdasági események könyvvezetése.
Gyakorlat: Devizás eszközök és forrásokkal kapcsolatos gazdasági események könyvvezetése.
14. Előadás: 2. ZH
Gyakorlat: Összefoglaló feladatok, pótzh konzultáció.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakítása a két zh összpontszáma alapján:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)

Megjegyzés: Egyéni konzultációra az előadó/gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség.
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár (A moodle rendszerbe feltöltve.)
Számviteli törvény
Ajánlott irodalom: Róth - Adorján - Lukács – Veit: Számviteli esettanulmányok 2015
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ
dr.Siklósi Ágnes, dr. Veress Attila: Könyvvezetés és Beszámolókészítés
SALDO 2016

Róth - Adorján - Lukács – Veit (2009): PÉNZÜGYI SZÁMVITEL – FELADATOK Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ – a BSc (BA) felsőfokú képzés
oktatási anyaga
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Egyéni konzultációra az előadó és a gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség. Igény szerint esetlegesen előre megbeszélt időpontban.