Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11KLD vagy GSVVG11KLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során tudatosítani kívánjuk a hallgatókban, hogy a számvitelnek a piac szereplőit, a vállalkozások irányításának különböző
szintjeit hatékonyan kiszolgáló információs rendszerként kell funkcionálnia. A Számvitel tantárgy tanítását kiemelten fontosnak tartjuk, nagy hangsúlyt
helyezünk a számviteli fogalomrendszer és ezek összefüggéseinek megismertetésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzésének feltételei:
1.) Két zárthelyi dolgozat megírása a 3. és a 5. KONZULTÁCIÓN. A dolgozatok 30%-a elmélet 70%-a gyakorlati feladat. Eredményes dolgozat feltétele:
elméletből és gyakorlatból
is külön-külön a megszerezhető pontszám minimum 50%-ának megszerzése. Félévközi jegypótlási -javítási lehetőség: vizsgaidőszak első 10
munkanapjában, neptunban meghirdetett
aláíráspótló vizsgán.
2.) A foglalkozásokon való részvétel: A tantervben előírt gyakorlatok és előadások (a tananyag nehézségi fokára tekintettel) órarend szerinti
látogatása kötelező. A
hiányzásokra a TVSZ
előírásai érvényesek. A részvétel ellenőrzése jelenléti ívvel történik. A konzultáción való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál,
akiknél az elhangzott
tananyagban
teljes járatlanság tapasztalható. A konzultációkra az e-learning (moodle) rendszerbe feltöltött gyakorló feladatokat mindenkinek magával kell hozni,
ennek hiányában nem
értékelhető az órai munka.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számvitel fogalma, a számviteli információs rendszer elemeinek bemutatása. Számviteli szabályozás szintjei. Számviteli alapelvek. Beszámoló fajtái és részei.
A vállalkozás vagyona, a mérleg tételeinek tartalma
Gazdasági események fogalma, mérlegre gyakorolt hatása
2. Az éves beszámoló mérlegének összeállítása
Egyszerű gazdasági események elemzése
Egyszerű gazdasági események könyvvezetése.
Értékelési szabályok (bekerülési érték, értékcsökkenés, értékhelyesbítés, értékvesztés, készletértékelési eljárások)
3. 1. ZH.
Bevétel, ráfordítás fogalma, fajtái, kapcsolata a vállalkozás tevékenységével. Eredménykimutatás fajtái, eredmény kategóriák.
Besorolások mindkét eredménykimutatásban
Eredménykimutatás: összköltség, forgalmi költség eljárású eredménykimutatás tételeinek összehasonlítása, átjárhatóság a két eredmény kimutatás között.
Mindkét eredménykimutatás összeállítása
4. Összetett gazdasági események fajtái, hatása a beszámoló tételeire. Immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel és kapcsolatos gazdasági események könyvvezetése.
Összetett gazdasági események könyvvezetése
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és források értékelése. Kapcsolódó gazdasági események könyvvezetése.
Devizás eszközök és forrásokkal kapcsolatos gazdasági események könyvvezetése.
5. 2. ZH
konzultáció
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakítása a két zh összpontszáma alapján:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)

Megjegyzés: Egyéni konzultációra az előadó fogadóórájában van lehetőség.
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag és példatár (A moodle rendszerbe feltöltve.)
Számviteli törvény
Ajánlott irodalom: Róth - Adorján - Lukács – Veit: Számviteli esettanulmányok 2015
Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ
dr.Siklósi Ágnes, dr. Veress Attila: Könyvvezetés és Beszámolókészítés
SALDO 2016

Róth - Adorján - Lukács – Veit (2009): PÉNZÜGYI SZÁMVITEL – FELADATOK Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ – a BSc (BA) felsőfokú képzés
oktatási anyaga
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Egyéni konzultációra az előadó és a gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség. Igény szerint esetlegesen előre megbeszélt időpontban.