Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Dobi Sándor Oktatók: Dr. Berecz József; Dr. Dobi Sándor;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11GNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
9. hét Csoportos feladat – Egy tetszõlegesen választott hazai vállalatra vállalati stratégia elkészítése
14. hét Egyéni feladat - Üzleti terv pénzügyi terveinek összeállítása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Stratégiai tervezés és vezetés fogalma, folyamata, szintjei és idõtávja

Esettanulmány
2. Jövõkép, misszió, stratégiai célok

Esettanulmány
3. A környezet stratégiai elemzése, PEST(EL) elemzés, Porter féle versenykörnyezet elemezés

Esettanulmány, PESTEL elemzés
4. Stratégiai erõforrás elemzés, értéklánc elemzés, SWOT elemzés

Esettanulmány, SWOT elemzés
5. A stratégiai érdekek elemzése, érdekeltek, érintettek, érdekérvényesítés

Esettanulmány
6. Stratégiai lehetõségek azonosítása, verseny- és termékfejlesztési stratégiák

Esettanulmány
7. Stratégiai portfólió és vállalati szintû stratégiák, BCG mátrix, életgörbe modell

Esettanulmány, BCG
8. Stratégiai akciók azonosítása, vállalati stratégia építõelemei

Esettanulmány
9. Stratégiai tervezés ellenõrzési rendszere, Balanced Scorecard, stratégiai térképek

Esettanulmány
Hallgatói prezentáció (2)
10. Stratégia szervezeti és kulturális összetevõi, változásmenedzsment

Esettanulmány
Hallgatói prezentáció (2)
11. A 21. század stratégiaformáló irányzatai, globalizáció, e-business, hálozati gazdaság

Esettanulmány
Hallgatói prezentáció (2)
12. Üzleti terv célja, formája, tartalmi követelményei

Esettanulmány
13. Pénzügyi elõrejelzés és tervezés

Pénzügyi tervezés Excelben
14. Cash flow elõrejelzés, üzleti értékelés

Cash flow tervezés Excelben
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A gyak. jegy kialakításának módszere: A félév során 1 db évközi dolgozat benyújtása és prezentálása csoportmunkában, 1 db egyéni feladat benyújtása, 1 db zárthelyi dolgozat, továbbá aktív közremûködés a gyakorlatokon az aláírásért
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga (fogalmak, teszt, példák)
 
Kötelező irodalom: Balaton Károly - Tari Ernõ (szerk.): STRATÉGIAI ÉS ÜZLETI TERVEZÉS, Aula 2008
Marosán György: A 21. század stratégiai menedzsmentje, Mûszaki Kiadó, 2006
Ajánlott irodalom: Csath Magdolna: Stratégiai tervezés és vezetés a 21. században, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004
Varsányi Judit (Szerk.): SOKSZÍNÛSÉG A CÉGSTRATÉGIÁBAN
 
Egyéb segédletek: Elõadás prezentációk
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint