Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karlovitz János Tibor PhD Oktatók: Karlovitz János Tibor PhD;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók holisztikusan láthassák saját működésük – érzéseik, gondolataik és viselkedésük okait és következményeit. A
hallgatók a vonatkozó szakirodalom megismerésén keresztül és helyzetgyakorlatok segítségével ismerhetik meg jobban saját működésüket, és nyerhetnek
betekintést másokéiba. Esszéíráson keresztül feldolgozzák eddigi életüket pályaválasztásuk szempontjából. Megismerhetik az önkifejezés módjait,
valamint képessé válhatnak konstruktív visszajelzések adására. A prezentációkon keresztül az önmenedzselési képességek fejlesztése történik.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1. Szabad szavas forgalmazásban, szóközök nélkül számolt 20.000 karakter terjedelemben fogalmazás írása az eddigi iskolai pályafutásról, különös
tekintettel a pályaválasztási folyamat leírására (határidő: március 31.). 2. Órai prezentáció. 3. Előadások elején röpdolgozat az előző óra anyagából.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Miért fontos az önismeret? - A félév anyagának tervezése
2. Honnan jöttünk? - Öröklött és szerzett tulajdonságaink; a szülők, nagyszülők értékei és céljai
3. Énkép, önkép. Hiányaink és kompenzálásuk
4. Önreflexió. Személyiség és érzelmi intelligencia
5. Viszonyom a társadalomhoz/ a családhoz/ a társaimhoz. Komfortzóna, Johari-ablak
6. Tudat, tudattalan. Elfojtás, elhárító mechanizmusok
7. Önmegvalósítás, flow, individualizáció
8. Csoport és együttműködés. Munkacsoportban betöltött szerepek. A vezetői szerep
9. Konfliktus-kezelés
10. Önnevelés, önfejlesztés, önmenedzselés: Milyen vagyok, és milyenné szeretnék válni?
11. Asszertivitás, értő hallgatás, segítő visszajelzés
12. Problémamegoldás és kreativitás
13. Az érzelmi élet egyensúlya: a szeretet, mint erőforrás; a siker örömei; az emberi méltóság
14. Azzá válhatunk, akivé válni akarunk: tudatos sors-alakítás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
1. Szabad szavas forgalmazásban, szóközök nélkül számolt 20.000 karakter terjdelemben fogalmazás írása az eddigi iskolai pályafutásról (határidő: március 15.). 2. Órai prezentáció során annak minősége, kísérő szövege, kísérő gesztikulációk és mimika összhangja az értékelés alapja. 3. Óra elején röpdolgozat az előző óra anyagából: legalább ötöt meg kell írni a félév során. Az 1-3. feladatok minőségi elvégzése alapján megajánlott jegy adható, amely kiválthatja az írásbeli vizsgát
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Forgách József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó, Budapest.
Ajánlott irodalom: Eric Berne (1984): Emberi játszmák. Gondolat Kiadó, Budapest.
Daniel Goleman (2008): Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó, Budapest.
Carl Gustav Jung (2000): Az ember és szimbólumai. Göncöl Kiadó, Budapest.
Wagner, Maurice E. (1995): Vagyok-e valaki? A helyes önértékelés fontossága. Harmat Kiadó, Budapest.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000.