Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Viktor Oktatók: Dr. Nagy Viktor; Kovácsné Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A statisztika eszköztárának megismertetése, a mutatók képzésének, számításának bemutatása, elemzési technikák elsajátítása. A gazdasági élet különbözõ
területeinek jellemzésére, elemzésére legalkalmasabb módszerek, mutatószámok megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A kurzus során kötelezõ a gyakorlatok látogatása, az elõadás látogatása ajánlott.
A hallgató két zárthelyi dolgozatot ír a szorgalmi idõszakban. A dolgozatokon 50-50 pont szerezhetõ.
A gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket (30%).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Statisztikai alapfogalmak: statisztika tárgya (szerepe), sokaság, ismérv, adat, csoportosítás, összehasonlítás, viszonyszámok, átlagok.
2. Mennyiségi és idõbeli ismérv szerinti elemzés: statisztikai sorok, grafikus ábrázolás, helyzetmutatók.
3. Szóródási mutatók, aszimmetria, koncentráció, idõsorok elemzése.
4. ZH 1
5. Egyszerû és csoportosító táblák elemzése, kombinációs táblák elemzése: asszociáció, vegyes kapcsolat, korreláció.
6. Összetett intenzitási viszonyszámok (fõátlagok) összehasonlítása: standardizálás, különbség- és hányadosfelbontás. Érték- ár- és volumenindexek: egyedi és aggregát indexek, átlagformák, összefüggések az indexek között.
7. ZH 2
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A jegy kialakításának szempontjai a két zárthelyi dolgozattal összesen szerezhetõ pontok alapján:
0%-50% : elégtelen (1)
51%-62% : elégséges (2)
63%-74%: közepes (3)
75%-86% : jó (4)
87%-100% : jeles (5).
Olyan TDK dolgozat esetében, mely az aktuális félévben került benyújtásra és elõadásra, valamint hangsúlyosan a tárgy anyagáról vagy annak alkalmazásáról szól (illetve kapcsolódó témakörök), az elõadó illetve a tárgyfelelõs oktató egyedi elbírálása alapján többletpontok adhatóak.
Elégtelen eredmény (vagy meg nem írt dolgozat) egy alkalommal pótolható. A pótlás a félév teljes anyagát tartalmazza, önállóan, egymagában kerül értékelésre, a fentebb leírt arányok szerint. Elégtelen eredmény esetén az érdemjegy a félévközi jegy, mely bekerül a Neptun rendszerbe; azonban egy alkalommal lehetõség nyílik a javítására, mely meghirdetett idõpontra jelentkezni kell. Az érdemjegy kialakítása mint fentebb.
A számonkérések során csak kék színû toll, számológép (tehát pl. telefon és társai nem) és bejegyzésmentes képletgyûjtemény használható, melyet az oktató szúrópróbaszerûen ellenõriz.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
 
Kötelező irodalom: Dr. Nagy Viktor: Statisztika I. (elektronikus formában a Moodle rendszerbõl letölthetõ könyv)
Ajánlott irodalom: Általános statisztika I. (szerk.: Korpás Attiláné) Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest
Molnár Máténé – Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár I. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest
Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László: Statisztika, Aula Kiadó, Budapest
Hunyadi László – Vita László: Statisztika közgazdászoknak, KSH, Budapest
Hunyadi László – Vita László: Statisztika I. (Bologna-Tankönyvsorozat) Aula Kiadó
Ilyésné Molnár Emese - Lovasné Avató Judit: Statisztika feladatgyûjtemény I. Perfekt
Freedman - Pisani - Purves: Statisztika. Typotex
 
Egyéb segédletek: Zárthelyi dolgozatokra felkészítõ példatár (ld. Moodle)