Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Viktor Oktatók: Dr. Nagy Viktor;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az általános statisztikai ismeretekre építve a hallgatók képesek legyenek a fõbb gazdasági folyamatok elemzésére, ismerjék a további tantárgyak
tanulásához szükséges módszertani alapokat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy különbözeti tantárgy a mesterképzésben résztvevõknek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Statisztikai alapfogalmak: statisztika tárgya (szerepe), sokaság, ismérv, adat, csoportosítás, összehasonlítás, viszonyszámok, átlagok.
2. Mennyiségi és idõbeli ismérv szerinti elemzés: statisztikai sorok, grafikus ábrázolás, helyzetmutatók, szóródási mutatók, aszimmetria, koncentráció, idõsorok elemzése.
3. Egyszerû és csoportosító táblák elemzése, kombinációs táblák elemzése: asszociáció, vegyes kapcsolat, korreláció.
4. Összetett intenzitási viszonyszámok (fõátlagok) összehasonlítása: standardizálás, különbség- és hányadosfelbontás.
5. Érték- ár- és volumenindexek: egyedi és aggregát indexek, átlagformák, összefüggések az indexek között.
6. Mintavételi eljárások. Statisztikai becslések: becslõfüggvényekkel szemben támasztott követelmények, intervallumbecslés, konfidenciaintervallum rétegzett becslés esetén, minta elemszámának meghatározása.
7. Hipotézisvizsgálat: elkövethetõ hibák, egymintás próbák (várható értékre, sokasági szórásra, arányszámra), kétmintás próbák (két sokaság várható értékének különbségére, két sokasági arányra, két sokasági szórás egyezõségére), illeszkedésvizsgálat, függetlenségvizsgálat, varianciaanalízis.
8. Kétváltozós korreláció- és regressziószámítás. Többváltozós korreláció- és regressziószámítás.
9. Idõsorok összetevõinek vizsgálata: additív és multiplikatív komponensek, trendszámítás, szezonalitás, korrekciós tényezõk, véletlen tag, elõrejelzések.
10. Zárthelyi dolgozat.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A hallgató zárthelyi dolgozatot ír az utolsó konzultációs idõpontban. Elégtelen vagy meg nem írt dolgozat egy alkalommal pótolható a szorgalmi idõszak utolsó hetében, illetve a vizsgaidõszak elsõ hetében (az órarendi ütemezéstõl függõen). Ezek után a megfelelõ érdemjegy kerül bejegyzésre a Neptun rendszerbe. Elégtelen eredmény esetén azonban további egy alkalommal lehetõség nyílik a javítására, mely meghirdetett idõpontra jelentkezni kell (az órarendi ütemezéstõl függõen a vizsgaidõszak elsõ vagy második hetében kerül rá sor). Az érdemjegy kialakítása kizárólag az adott dolgozaton szerzett pontok alapján történik (minden dolgozat 50 pontos):
0-25 pont: elégtelen (1)
26-31 pont: elégséges (2)
32-37 pont: közepes (3)
38-43 pont: jó (4)
44-50 pont: jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásban
 
Kötelező irodalom: Dr. Nagy Viktor: Statisztika I. (elektronikus formában a Moodle rendszerbõl letölthetõ könyv)
Általános statisztika II. (szerk.: Korpás Attiláné) Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest
Ajánlott irodalom: Általános statisztika I. (szerk.: Korpás Attiláné) Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest
Molnár Máténé – Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár I. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest
Molnár Máténé – Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár II. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest
Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László: Statisztika, Aula Kiadó, Budapest
Hunyadi László – Vita László: Statisztika közgazdászoknak, KSH, Budapest
Hunyadi László – Vita László: Statisztika I. (Bologna-Tankönyvsorozat) Aula Kiadó
Hunyadi László – Vita László: Statisztika II. (Bologna-Tankönyvsorozat) Aula Kiadó
Ilyésné Molnár Emese - Lovasné Avató Judit: Statisztika feladatgyûjtemény I. Perfekt
Ilyésné Molnár Emese - Lovasné Avató Judit: Statisztika feladatgyûjtemény II. Perfekt
 
Egyéb segédletek: A tantárgy teljesítéséhez szükséges az órákon tárgyalt, illetve kijelölt anyagok ismerete.