Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. Urbán Irén;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az elõzõ hat félév során tanult ismeretek felhasználása különbözõ vezetési helyzetekben és csoportmunkában
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi követelmények:
A hiányzások száma nem haladhatja meg a TVSZ-ben leírtakat.
A félévközi jegy megszerzéséhez szükséges pontok megoszlása:
50% írásbeli dolgozat – 50% gyakorlatok során megszerezhetõ pontok (csoportmunkában, szerepjátékban való részvétel, prezentációk)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az egyén szerepe a szervezetben, értékrend, észlelés, személyiség – értékrend feltérképezése; észlelési torzítások azonosítása (gyakorlat)
2. A személyiség megismerésének alapelvei, módszerei, személyiségtípusok; személyiségteszt
3. A vezetõ személyisége; vezetési stílusok – teszt vezetési stílus azonosítására, szerepjáték
4. Vezetési funkciók, feladatok, vezetõi szerepek, vezetési helyzetek
5. A (munka)csoport jellemzõi, fejlõdési szakaszai
Csoportmunka - gyakorlat
6. Döntés; egyéni és csoportos döntéshozatal - gyakorlat
7. Probléma-azonosítás, problémamegoldás fejlesztése - gyakorlat
8. Szervezeti hatalom, szervezeti politika; hatalmi eszközök alkalmazása a vezetõi gyakorlatban - szerepjáték
9. Információs háló, kommunikáció – gyakorlat
10. Prezentáció, hatásos verbális kommunikáció – gyakorlat
11. Motiváció, saját motivációk azonosítása – motivációs teszt; a munkatársak motiválása - esetfeldolgozás
12. Szervezeti kultúra, a vezetõ szerepe a szervezeti kultúra alakításában
13. Szervezeti kultúra vizsgálata – gyakorlat; összefoglaló dolgozat
14. Egyéni konzultáció, a személyes vezetõi készségek összegzése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévközi jegy meghatározása a szerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen (1); 50-61% elégséges (2); 62-73% közepes (3); 74-85% jó (4); 86-100% jeles (5)
Fontos: a tantárgy tréning jellege miatt pótlás nem lehetséges.
Pótlási lehetõségek: a csoportos félévközi munka miatt nem lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Krasz Kata: Vezetõi készségfejlesztõ tréning – jegyzet (Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2008 vagy késõbbi kiadás)
Ajánlott irodalom: Meredith Belbin: A team avagy az együttmûködõ csoport, SHL Hungary Kft., 1998
Roger Dawson: Dönteni tudni kell, AduPrint, 1996
Reiner Brehler: Beszédtechnika menedzsereknek. Biztos fellépés. Eredményes elõadás
Thomas Gordon: Vezetõi eredményesség tréning
Medve András-Sólyom Csaba: A vállalkozó kézikönyve
Roger von Oech: Kupán csapott ésszerûség