Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki informatika szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Szekeres Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy ismereteket közvetít a mikrogazdaságról, annak mûködésérõl, az alapvetõ gazdasági fogalmakról, s egyben megalapozza a késõbbi félévek gazdasági jellegû tárgyait
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat a 3. témakört követõen.
A félév során írt zárthelyi dolgozat pontszámának 51%-át el kell érni a vizsgára bocsátáshoz.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A mikroökonómia alapfogalmai
2. A fogyasztói magatartás
3. Vállalkozás, vállalkozó I.
4. Vállalkozás, vállalkozó II.
5. Piactípusok, vállalati magatartás I.
6. Piactípusok, vállalati magatartás II.
7. A termelési tényezõk piaca
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: írásbeli
 
Kötelező irodalom: KÖZGAZDASÁGTAN MÉRNÖKÖKNEK
Szemelvénygyûjtemény
1-5.fejezet
1-131.o.