Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Szekeres Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: Analízis I. (NSTAN1SAEB) Lineáris algebra (NSTLA1SAEB)
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy ismereteket közvetít a makrogazdaságról, annak mûködésérõl, az alapvetõ gazdasági fogalmakról, s egyben megalapozza a késõbbi félévek gazdasági jellegû tárgyait
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat a 3. témakört követõen.
A félév során írt zárthelyi dolgozat pontszámának 50%-át el kell érni a vizsgára bocsátáshoz

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A makroökonómia alapösszefüggései TK 132-159.
Makrogazdasági szereplõk, teljesítménymérés mutatói, makrogazdasági körforgás, fogyasztási kereslet, egyensúlyi jövedelem.
2. A pénz és a bankrendszer TK 160-182.
Történelmi áttekintés, modern pénzrendszer, pénzkínálat szabályozása, pénz funkciói.
3. Az infláció TK 183-195.
Infláció fajtái és okai, pénztömeg által kiváltott infláció, keresleti infláció, kínálati infláció, következmények.
4. Gazdasági növekedés, ciklusok TK 196-216.
Növekedés feltételei és tényezõi, növekedéselméletek, üzleti ciklus, foglalkoztatottság és munkanélküliség.
5. Az állam szerepe a gazdasági folyamatokban TK 217-237.
Állam gazdasági feldatai, állami beavatkozás eszközrendszere, fiskális politika, költségvetési szabályzók, monetáris politika,
6. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok TK 238-282.
Alapfogalmak, állam szerepe a külkereskedelemben, nemzetközi pénzforgalom, külgazdasági nyitottság, nemzetközi fizetési mérleg, nemzetközi szervezetek, EU, nemzetközi vállalatok.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: KÖZGAZDASÁGTAN MÉRNÖKÖKNEK
Szemelvénygyûjtemény
6-11.fejezet
132-282.o.