Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
makroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A makroökonómia fõ kérdései, rövid története. A makrogazdaság teljesítményének mérése. Makrogazdasági körforgás. A jövedelem és fogyasztás, fogyasztás és megtakarítás összefüggései. (Fogyasztási és megtakarítási függvények)
2. A makrokeresleti függvény levezetése. (Fogyasztási és beruházási kereslet, multiplikátor hatás, egyensúlyi jövedelem, árupiaci összkereslet, makrokeresleti függvény.)
Makrokínálati függvény levezetése. (Makroökonómiai termelési függvény, munkapiac, munkanélküliség, keynesi munkapiac, aggregált kínálat függvénye)
3. Pénz, modern pénzrendszer. (Pénzfunkciók, pénzügyi rendszer, monetáris eszközök, pénzpiac)
Gazdasági növekedés. (A növekedés tényezõi, humán tõke elméletek, Jánossy trendvonal-elmélete, növekedési szakaszok, sajátosságok, típusok.)

4. Infláció, infláció és munkanélküliség (Az infláció fogalma, fokozatai, okai, aniinflációs gazdaságpolitika, Fisher-egyenlet, Philips-görbék)
5. Az állam szerepe a gazdaságban. A globális kereslet szabályozása. A fiskálisok és a monetárisok vitája. "Keverék" poltika.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
vizsga módja írásbeli, értékelése a következõ: 0-50 pont (1); 51-62 pont (2); 63-74 pont (3); 75-86 pont (4); 87-100 pont (5)
 
Kötelező irodalom: Horváth I. - Láhm Sz. – Medve A: Makroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2004.
Véghné dr. Vörös Mária-Derecskei Anita-Horváth István: Makroökonómia példatár 2007

Ajánlott irodalom: Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000