Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja mindazoknak a diszciplináknak a bemutatása, amelyek tudatos és átgondolt felhasználásával az egyre erõsödõ versenyben sikeresek
lehetnek a vállalkozások. Különös figyelmet fordítunk a marketing elméletben és- gyakorlatban bekövetkezett változásokra, az újabb
marketingfelfogásokra és módszerekre, egyebek között a kapcsolatépítés, a marketingkommunikáció új módszereire.
A modern marketing eszközrendszerének megismerése a menedzsment komplex döntési környezetében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zh
2 házi dolgozat prezentációja
1, az elsõ elõadáson leegyeztetet témában történõ kiselõadás megtartása a kijelölt határidõben

Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselõadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidõre történõ
teljesítése a
félév aláírásának feltétele. Ugyanez érvényes a kiselõadásokra is.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az õ részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

1. házi dolgozat rész:
Az elsõ szemináriumi órán kiadott szolgáltatás/ márka/ termék piacát szekunder kutatással kell elemezni. Ezt követõen a piacra vonatkozó
legfõbb
önálló konklúziókat, önálló észrevételeket kell megfogalmazni és javaslatot tenni új célpiac(ok) megtalálására, karakterizálására, és a
teljes
marketing mixre vonatkozó stratégia koncepciójának kidolgozása (10-15 oldal)
Gyakorlati munka: órai aktivitás, órai feladatok megoldásában aktív részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1-3 óra
Bevezetés a holisztikus marketingbe, marketing környezet elemzése, félévközi feladatok ismertetése
2. 4-7 óra
Célpiaci marketing, fogyasztói magatartást befolyásoló tényezõk, piackutatás alapjai
3. 8-11. óra
Termék és szolgáltatás politika, árpolitika, árstratégia és ártaktika
4. 12-14. óra
Csatornapolitika, ATL elemek, BTL elemek
5. 15. óra
ZH, házi dolgozat hallgatói prezentációja
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Kollokviumi jegy (melyet a félév során szereznek meg a hallgatók):
zh (40%)
házi dolgozat prezentációja (30%
órai gyakorlati feladatok (30%)
 
Kötelező irodalom: Philip Kotler – Kevin Lane Keller: Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012
Ajánlott irodalom: • Józsa László – Piskóti István – Rekettye Gábor – Veres Zoltán: Döntésorientált marketing. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2005
• Jäckel Katalin-Nagy Orsolya: Üzleti terv készítése 2010. Perfekt Kiadó Budapest
Marketing& Menedzsment folyóirat tanulmányai