Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Prof. Dr. Takács István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 20
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozások komplex elemzésének elsajátítása: a hallgatók felkészítése a pénzügyi elemzés módszereinek készség szintű alkalmazására, a magyar
vagy nemzetközi vállalat pénzügyi helyzetéről értékelés készítésére, pénzügyi állapotuk összehasonlítására. A vállalati működés és a pénzügyi
eredmények közötti kapcsolat megértésével a hallgató képes lesz mélyrehatóan elemezni és az alapján a jövőbeli elvárásokat és pénzügyi célokat
megjelölni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 magyar és 2 idegen nyelvű szakcikkből cikkenként 1500 ±100 karakter terjedelmű kivonat készítése és megküldése a félévi utolsó konzultációját
megelőző napig.
A vizsga módja: vizsga: írásbeli esszé megküldése legkésőbb meghirdetett vizsgaidőpont kezdete előtt 48 órával; prezentáció időtartama 10 perc,
amit további 10 perc időtartamú vita követ
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: A pénzügyi elemzés információbázisa: számviteli standardok: IAS, US GAAP, magyar számviteli törvény
Gyakorlat: Az éves beszámoló részei, információtartalma, belső összefüggések
2. Előadás: Mérleg és eredménykimutatás elemzésének mutatószámrendszere, szerkezeti elemzések, kiemelten a tőkeszerkezet összefüggései
Gyakorlat: Tőzsdei és tőzsdén nem jegyzett cégek pénzügyi helyzetének összehasonlító elemzése
3. Előadás: Likviditás tartalma, likviditási mérlegek, likviditás elemzése, fedezeti elemzés
Gyakorlat: Tőzsdei és tőzsdén nem jegyzett cégek likviditási helyzetének összehasonlító elemzése
4. Előadás: Pénzügyi tervezés, elemzés, ellenőrzés összefüggése, eszközei
Gyakorlat: Rövid, közép és hosszú távú pénzügyi tervek
5. Előadás: Pénzügyi kockázatok azonosítása, elemzése, fizetésképtelenség előrejelzési módszerei
Gyakorlat: Scoring, ranking, csődelőrejelzési modellek alkalmazása

 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
"Az értékelés összetevõi:
• Írásbel vizsgadolgozat: 50 pont
• Az egyéni feladat (esszé): 30 pont
• Prezentáció, kérdések (védés): 20 pont (A félévközi opcionális feladatokkal +10 pont szerezhetõ.)
"
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az értékelés összetevői:
• Az egyéni feladat (esszé): 60%
• Prezentáció, kérdések (védés): 40%.
 
Kötelező irodalom: Brealy, R. – Myers, S. C.: Modern Vállalati Pénzügyek, Panem Kiadó 2011. kijelölt fejezetek
Bíró-Kresalek-Pucsek-Sztano: A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése. Perfekt Kiadó, 2007

Ajánlott irodalom: Gazdasági és tudományos, szakfolyóiratok (Portfolio.hu, Figyelő, Heti Világgazdaság) előadásokon ajánlott cikkei.
Virág Miklós: Pénzügyi elemzés, csődelőrejelzés Aula, 2004
Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003.
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.

A tárgy minőségbiztosítási
módszerei: