Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja mindazoknak a diszciplináknak a bemutatása, amelyek tudatos és átgondolt felhasználásával az egyre erősödő versenyben sikeresek
lehetnek a vállalkozások. Különös figyelmet fordítunk a marketing elméletben és- gyakorlatban bekövetkezett változásokra, az újabb
marketingfelfogásokra és módszerekre, egyebek között a kapcsolatépítés, a marketingkommunikáció új módszereire.
A modern marketing eszközrendszerének megismerése a menedzsment komplex döntési környezetében
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zh
2 házi dolgozat prezentációja
1, az első előadáson leegyeztetet témában történő kiselőadás megtartása a kijelölt határidőben

Az órákon a részvétel kötelező, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
Csoportos munka keretében történik a házi dolgozatok és a kiselőadások teljesítése.
A gyakorlati feladatok (házi dolgozatok) prezentációjának megtartása és a dolgozatok írásbeli formájának kijelölt határidőre történő teljesítése
a félév aláírásának feltétele. Ugyanez érvényes a kiselőadásokra is.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az ő részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.

1. házi dolgozat rész:
Az első szemináriumi órán kiadott szolgáltatás/ márka/ termék piacát szekunder és primer kutatással (a szaktanárral egyeztetett kutatási
módszerrel) kell elemezni. Ezt követően a piacra vonatkozó legfőbb önálló konklúziókat, önálló észrevételeket kell megfogalmazni és javaslatot
tenni új célpiac(ok) megtalálására, karakterizálására (10-15 oldal)

2. házi dolgozat rész:
A teljes marketing mixre vonatkozó stratégia koncepciójának kidolgozása (10-15 oldal)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: Bevezetés a holisztikus marketingbe GY: Félévközi feladatok ismertetése
2. EA: Marketing környezet elemzése GY: Környezetelemzés a gyakorlatban
3. EA: Célpiaci marketing GY: Szegmentáció a gyakorlatban
4. EA: Fogyasztói magatartást befolyásoló tényezõk GY: Fogyasztói döntések a gyakorlatban
5. EA: Piackutatás alapjai GY: Marketingkutatás a gyakorlatban
6. EA: Termék és szolgáltatás politika GY: Termékpolitikai döntések a gyakorlatban
7. EA: Konzultáció az 1- házi dolgozathoz kapcsolódóan GY: 1. ZH
8. EA: Márka, márkaépítés GY: 1. házi dolgozat prezentációja: szekunder adatelemzés, versenytárs elemzés és célpiaci marketing eredménye
9. EA: Árpolitika, árstratégia és ártaktika GY: árképzés a gyakorlatban
10. EA: Csatornapolitika, kereskedelmi formák GY: Kereskedelmi döntések a gyakorlatban
11. EA: ATL elemek, marketingkommunikáció GY: Marketingkommunikáció a gyakorlatban
12. EA: BTL elemek GY: BTL a gyakorlatban
13. EA: 2. ZH 2. házi dolgozat: Új termék bevezetéséhez kapcsolódó marketingstratégia koncepciója
14. EA: kiselõadások zh pótlása, jegylezárás GY: marketing esettanulmányok
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Kollokviumi jegy (melyet a félév során való teljesítményekből áll össze):
2 zh (40%)
2 házi dolgozat prezentációja (20%-20%)
1, az első előadáson leegyeztetet témában történő kiselőadás megtartása a kijelölt határidőben (20%)
 
Kötelező irodalom: Philip Kotler – Kevin Lane Keller: Marketing menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012
Ajánlott irodalom: • Józsa László – Piskóti István – Rekettye Gábor – Veres Zoltán: Döntésorientált marketing. KJK-KERSZÖV, Budapest, 2005
• Jäckel Katalin-Nagy Orsolya: Üzleti terv készítése 2010. Perfekt Kiadó Budapest
Marketing& Menedzsment folyóirat tanulmányai