Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Prof. Dr. Takács István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozások komplex elemzésének elsajátítása: a hallgatók felkészítése a pénzügyi elemzés módszereinek készség szintű alkalmazására, a magyar
vagy nemzetközi vállalat pénzügyi helyzetéről értékelés készítésére, pénzügyi állapotuk összehasonlítására. A vállalati működés és a pénzügyi
eredmények közötti kapcsolat megértésével a hallgató képes lesz mélyrehatóan elemezni és az alapján a jövőbeli elvárásokat és pénzügyi célokat
megjelölni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 meghirdetett témából prezentáció készítése, valamint 2 magyar és 2 idegen nyelvű szakcikkből cikkenként 1500 ±100 karakter terjedelmű kivonat
készítése
A vizsga módja: vizsga: írásbeli esszé megküldése legkésőbb meghirdetett vizsgaidőpont kezdete előtt 48 órával; prezentáció időtartama 10 perc,
amit további 10 perc időtartamú vita követ
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Pénzügyi elemzés célja – információ források: számviteli standardok: IAS, US GAAP, magyar számviteli törvény – mérlegtani ismeretek felfrissítése
Gyakorlat: Az éves beszámoló részei, információtartalma, belső összefüggések, esettanulmányok
2. Pénzügyi elemzés fajtái, eszközei, mutatószámok rendszere
Gyakorlat: esettanulmányok, cikk-kivonatok kiértékelése

3. Mérlegstruktúrák: vertikális és horizontális elemzés információtartalma, vagyoni helyzet elemzése
Gyakorlat: esettanulmányok, témafeldolgozás prezentációk

4. Rövid távú pénzügyi helyzet: alanyi és tárgyi likviditás, likviditási mérlegek
Gyakorlat: esettanulmányok, témafeldolgozás prezentációk

5. Hosszú távú pénzügyi helyzet – eladósodottság, tőkeáttétel
Gyakorlat: esettanulmányok, cikk-kivonatok kiértékelése
6. Jövedelmezőség, hatékonyság, piaci mutatók
Gyakorlat: esettanulmányok
7. A vállalat komplex elemzésének további argumentumai: erőforrások, innovációs tevékenység stb. és a pénzügyi elemzés
Gyakorlat: esettanulmányok, cikk-kivonatok kiértékelése

8. Vállalati pénzeszközállomány változása: Cash flow elemzés
Gyakorlat: esettanulmányok


9. Pénzügyi tervezés, elemzés, ellenőrzés összefüggése, eszközei; hosszú távú pénzügyi terveket, megtérülés vizsgálatokat megalapozó elemzések, szcenárióelemzések, szimuláció
Gyakorlat: esettanulmányok, cikk-kivonatok kiértékelése
10. Pénzügyi kockázatok azonosítása, elemzése, fizetésképtelenség előrejelzési módszerei
Gyakorlat: esettanulmányok
11. Fizetésképtelenség előrejelzési modellek és korlátaik; Scoring, ranking, csődelőrejelzési modellek alkalmazása
Gyakorlat: esettanulmányok, témafeldolgozás prezentációk

12. A vállalati érték megközelítései
Gyakorlat: esettanulmányok, témafeldolgozás prezentációk
13. Esettanulmányok, témafeldolgozás prezentációk
Gyakorlat: esettanulmányok, témafeldolgozás prezentációk
14. Esettanulmányok, témafeldolgozás prezentációk
Gyakorlat: esettanulmányok, témafeldolgozás prezentációk
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az értékelés összetevői:
• Az egyéni feladat (esszé): 60%
• Prezentáció, kérdések (védés): 40%.
 
Kötelező irodalom: Brealy, R. – Myers, S. C.: Modern Vállalati Pénzügyek, Panem Kiadó 2011. kijelölt fejezetek
Bíró-Kresalek-Pucsek-Sztano: A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése. Perfekt Kiadó, 2007
Ajánlott irodalom: Gazdasági és tudományos, szakfolyóiratok (Portfolio.hu, Figyelő, Heti Világgazdaság) előadásokon ajánlott cikkei.
Virág Miklós: Pénzügyi elemzés, csődelőrejelzés Aula, 2004
Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003.
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.