Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak; Kereskedelmi és marketing BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Krepler Erzsébet Oktatók: Salamon Márta;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy egy féléves, összesen 70 órában nyújt kezdõ szinten angol nyelvi ismereteket, az alapoktól, azoknak a hallgatóknak, akik korábban
nem
tanultak semmilyen más formában, sem tanfolyamon, sem középiskolában. A tárgy felvételét, mivel csak egy féléves, és mivel ténylegesen kezdõ
szintrõl
indul a nyelvoktatás, csak azon hallgatók részére ajánljuk, akik korábban még egyáltalán nem tanultak angolul.
Hallás utáni szövegértés – A hallgató megérti a rövidebb beszédet, a megértés a köznyelvi témakörökre és alapfokú nyelvhasználatra vonatkozik.
Olvasás – A hallgató megérti azokat az alapfokú szintû szövegeket, cikkeket és beszámolókat, amelyek aktuális, jelenkori problémákkal
foglalkoznak,
érti
és követni tudja a bennük kifejtett érvelést. Szakmaibb jellegû és ismeretlen témájú szövegek esetében szótárhasználat szükséges.
Társalgás – Alapfokon részt tud venni általános nyelvi témák társalgásban, véleményét ki tudja fejteni. Képes egyszerû mondatokkal alapfokon
kommunikálni.
Folyamatos beszéd – Egyszerû mondatokkal ki tudja magát fejezni az alapfokú nyelvi szituációkban és érdeklõdési körének megfelelõ egyéb
témában.
Írás – Alapfokú szintû levelet, egyszerû fogalmazást képes írni, mindkét esetben szótár segítségével.

A tárgy minõségbiztosítási módszerei megegyeznek a KGK többi tárgyának minõségbiztosítási módszereivel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) 7. és 14. héten.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Unit 1 + Ismerkedés, találkozás, tárgyak, állítás, tagadás
2. Unit 1 + Országok, népek, tárgyak többes száma, kérdés, mennyiség kifejezése
3. Unit 2 + Család, birtoklás, idõ kifejezése
4. Unit 2 + Foglalkozások, helymeghatározás, igeidõk
5. Unit 3 + Napirend, lakóhely
6. Unit 3 + Hétvége, ünnepek, igeidõk
7. Unit 4 + Szabadidõ, háztartás Zárthelyi dolgozat
8. Unit 4 + Étterem, étkezések
9. Unit 5 + Lakás, vásárlás, igeidõk
10. Unit 5 + Divat, hobbi
11. Unit 6 + Generációk, hírességek, életpálya
12. Unit 6 + Háztartás, olvasás, mozi, igeidõk
13. Unit 7 + Zene, média, hírek
14. Unit 7 + Utazás Zárthelyi dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Chris Redston Gillie Cunningham face2face Elementary Students Book Cambridge University Press 2005 Tankönyv
Hanganyag és CD is van a könyvhöz
Ajánlott irodalom: Némethné Hock Ildikó : Társalgás, szituációk, képleírások /Feladatok az alapfokú „A” típusú angol nyelvvizsgákra/ - Lexika Kiadó
Eastwood- Mackin: A Basic English Grammar with Exercises, Oxford/Akadémiai Kiadó
Gyõriné Kontor Éva: Alapozó angol nyelvtan – I.A.T. Kiadó