Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 10 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a marketingkutatás elméleti, módszertani megalapozása, továbbá gyakorlati alkalmazás a kereskedelmi marketing területén.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi feladatok megoldása, beadása, illetve prezentációja (50 pontból legalább 25 pont). A megjelenést az előadásokon,
illetve szemináriumokon a TVSZ szabályozza.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Marketingkutatás elméleti megközelítés, a marketingkutatás folyamata
Marketingkutatás tervezése
2. Szekunder kutatás
Kvantitatív módszerek – megkérdezés, tartalomelemzés
3. Mintavételi eljárások
Mérés, skálák típusai, alkalmazhatósága
4. Kérdõív szerkesztés
Kvalitatív módszerek – mélyinterjú, fókuszcsoport, kísérlet, megfigyelés
5. Adatelemzés módszertana
Piackutató cég választása, briefing; Marketingkutatás a gyakorlatban
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Követelmény a vizsga legalább 50%-os teljesítése (50 pontból legalább 25 pont).
91-100 pont jeles
79-90 pont jó
66-78 pont közepes
51-65 pont elégséges
0 -50 pont elégtelen
 
Kötelező irodalom: Malhotra, Naresh, szerk. Simon Judit: Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.
Ajánlott irodalom: Hoffmann Márta, Kozák Ákos, Veres Zoltán: Bevezetés a piackutatásba. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.
Kvale, Steinar: Az interjú. Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba. Jószöveg Mûhely Kiadó, Budapest, 2005.
Neumann-Bódi Edit – Gyulavári Tamás – Mitev Ariel – Neulinger Ágnes – Simon Judit – Szûcs Krisztián: A marketingkutatás alapjai, Aula Kiadó,
Budapest, 2012.
Vicsek Lilla: Fókuszcsoport, Osiris Kiadó, Budapest, 2006.