Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Buday Andrea;
 
Előtanulmányi feltételek: Csak a gyakorlati félévben teljesíthetõ a tárgy!
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az elõzõ hat félév során tanult ismeretek szintetizált felhasználása a valós élet szimulálásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A gyakorlatokról a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben leírtakat.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Munkapszichológia fogalma, vezetési elméletek
2. A személyiség megismerésének alapelvei, módszerei, személyiségtipusok
3. Személyiségteszt kitöltése, viselkedésminták, vezetõi viselkedések
4. Hitelesség, kompetencia, meggyõzés, magabiztosság, gyakorlatok
Feladatkijelölés, felelõsségi körök, delegálás, végrehajtás, ellenõrzés, gyakorlatok
5. Konfliktuskezelés, megoldási módok, gyakorlatok
Csoportmunka, csoportdinamika, szinergikus csoportmunka, gyakolatok
6. Döntéshozatal, döntéselõkészités, kompromisszum, konszenzus, gyakorlatok
7. Érveléstechnika, gondolkodás-problémamegoldás fejlesztése, gyakorlat
8. Információs háló, információáramlási rendszer - gyakorlat
9. Információs háló, információáramlási rendszer - gyakorlat
10. Személyes motivásiós rendszer kidolgozása valós teljesitményorientált tevékenységhez - gyakorlat
11. Személyes motivásiós rendszer kidolgozása valós teljesitményorientált tevékenységhez - gyakorlat
12. Értékelési rendszer kidolgozása szervezeti kultúra vizsgálatához - gyakorlat
13. Értékelési rendszer kidolgozása szervezeti kultúra vizsgálatához - gyakorlat
14. Beszámolók, a tréningmunka értékelése, írásbeli dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vezetési tréning
Írásbeli dolgozat 50%
Üzleti szimulációs játékok
Röpdolgozat 10%
A játékokban elért helyezés 5 x 5%
Pótlási lehetõségek: A csoportos félévközi munka miatt nem lehetséges
A félévközi jegy meghatározása a szerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen (1)
50-61% elégséges (2)
62-73% közepes (3)
74-85%: jó (4)
86-100 % jeles (5).
Fontos: A tantárgy tréningjellege miatt a pótlás nem lehetséges.
Ajánlott irodalom: Meredith Belbin: A team avagy az együttmûködõ csoport
SHL Hungary Kft., 1998.
Roger Dawson: Dönteni tudni kell
AduPrint, 1996.
Reiner Brehler: Beszédtechnika menedzsereknek.
Biztos fellépés. Eredményes elõadás.
Thomas Gordon: Vezetõi eredményesség tréning
Medve András � Sólyom Csaba: A vállalkozó kézikönyve.
Üzleti szimulációs játék (Arkhe Kalypso) Ipari haladó szint 2004. Oktatási segédanyag
Roger von Oech: Kupán csapott ésszerûség