Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Csillag István;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG12MLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 20
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvetõ közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek, a valós társadalmi összefüggéseknek, kölcsönhatásoknak megismerése. A
makroökonómiai jelenségek, kapcsolatrendszerek bemutatásával a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való
eligazodást segítjük. A tantárgy elõkészíti és megalapozza az alkalmazott közgazdasági tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- A konzultációk látogatása a TVSZ -ben foglaltak szerint.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Makroökonómiai alapfogalmak. A makrogazdaság teljesítményének mérése. Fogyasztás és megtakarítás, beruházás.
2. Egyensúlyi jövedelem, IS függvény. Pénzpiac, LM függvény
3. Árupiaci kereslet levezetése. Munkapiac és a makrokínálati függvény levezetése. Makroegyensúly.
4. Munkanélküliség. Infláció. Növekedés.
5. Költségvetési politika. Monetáris politika. Nyitott makrogazdaság.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegûek. A sikeres vizsga érdemjegye a következõképpen alakul:
50 % alatt: elégtelen (1); 50-62,5 %: elégséges (2); 62,5 – 75 %: közepes (3); 75 – 87,5 %: jó (4);
87,5 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, az írásbeli vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli
 
Kötelező irodalom: Horváth István:Makroökonómia mérnököknek c. jegyzet
Horváth I. - Láhm Sz. – Medve A: Makroökonómia Szemelvénygyûjtemény 2004.
Véghné dr. Vörös Mária-Derecskei Anita-Horváth István: Makroökonómia példatár 2007
Ajánlott irodalom: - Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan I. KJK, 1990
- Samuelson – Nordhaus: Közgazdaságtan KJK, KERSZÖV 2000
- Meyer Dietmar – Solt Katalin: Makroökonómia Aula 1999