Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Petõné dr. Csuka Ildikó Oktatók: Nagy Attila;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A termékmix elsõ két elemének jelentõségével, jellemzõivel és használatával ismerkedjenek meg a hallgatók. Az elmélet és a gyakorlat
megmutatásával és
esettanulmányokon keresztüli begyakoroltatásával felkészítse õket a késõbbi együttmûködésre a vállalkozások egyéb funkcionális területeivel
(pl.: K+F,
pénzügy, logisztika.)
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Termék fogalma, alaphasznosságai
2. Elõadás: Termékéletgörbe szakaszai, menedzselése
3. Elõadás: Márkapolitika, csomagolás
4. Elõadás: Árképzési stratégiák
5. Elõadás: Ártaktikai elemek
6. Elõadás: Összegzés
7. Elõadás: ZH
8. Gyakorlat:Bevezetés, félévi munka áttekintése
9. Gyakorlat: Szekunder adatgyûjtési munka
10. Gyakorlat: Terepmunka
11. Gyakorlat: Primer kutatás elõkészítése
12. Gyakorlat: Terepmunka
13. Gyakorlat: Eredmények kiértékelése
14. Gyakorlat: Prezentáció
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félév és a vizsga értékelése:
- 0 – 50 %: elégtelen (1);
- 51-62 %: elégséges (2);
- 63 – 74 %: közepes (3);
- 75 – 86 %: jó (4);
- 87 - 100 %: jeles (5).
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
- A gyakorlatokon részvétel
- A házi dolgozat leadása és prezentálása határidõre
- A félévközi terepmunkák elvégzése határidõre
- A félévközi követelmények számítása:
- 40% - zárthelyi dolgozat,
- 40% - házi dolgozat dolgozat,
- 20% - félévközi munkák
A házi dolgozatokat javítani, pótolni nem lehet.
A dolgozatok prezentációjának megtartása a kijelölt határidõre és a dolgozat írásbeli dokumentumának határidõre történõ teljesítése a félév
aláírásának
feltétele.
A prezentáción, ha a csoport valamely tagja igazoltan hiányzik, akkor a többi társnak kell az õ részét is prezentálnia.
A házi dolgozat formai követelménye megegyezik a szakdolgozati formátummal.
A dolgozat terjedelme: 8-10 oldal. A prezentáció 10-15 perc.
Házi dolgozat részletezése:
Az elsõ szemináriumi órán kiadott termék, illetve szolgáltatás piacát szekunder és primer kutatással (a szaktanárral egyeztetett kutatási
módszerrel) kell
elemezni. Ezt követõen a piacra vonatkozó legfõbb konklúziókat, önálló észrevételeket kell megfogalmazni.
A kutatási segédeszközök kötelezõ mellékletet képeznek.
A dolgozatban felhasznált forrásokról pontos irodalomjegyzéket kell készíteni és fontos a szövegközi pontos forrásjelölés is.
A tárgyból a félév során megajánlott jegy szerezhetõ
 
Kötelező irodalom: Az elõadások anyaga
Ph. Kotler, K.L. Keller: Marketingmenedzsment Akadémiai Kiadó, Bp. 2012
Ajánlott irodalom: Józsa L. – Piskóti I. – Rekettye G. – Veres Z.: Döntésorientált marketing KJK – KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2005.