Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a környezet és a gazdaság összefüggéseinek feltárása, a környezeti gondolkodás fejlõdésének gazdaságtörténeti bemutatása, a
környezetgazdaságtan eszközrendszerének ismertetése. A hallgatók megismerhetik a környezeti problémák okait, a megoldás lehetõségeit és konkrét
esettanulmányok segítségével a hazai, európai és nemzetközi gyakorlatot.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon és gyakorlatokon való rendszeres részvétel.
Kettõ beadandó esettanulmány, 1 prezentáció megtartása, 2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A fenntartható fejlõdés- A bioszféra, a gazdaság és a jólét kapcsolata
A Föld eltartó képessége és a gazdaság lehetséges kapcsolatainak
modellezése / Meadows / - A fenntartható fejlõdés elvei
2. A gazdasági növekedés és a környezeti minõség kapcsolata-
A gazdasági növekedéshez kapcsolt optimizmus elméleti gyökerei –
A környezeti Kuznets- görbék ismertetése, elemzése
3. A jólét elemzése, jóléti mutatók- A jövedelemelosztás
egyenetlenségének jellemzése – A humán fejlõdés mérése
4. Az ökológiai lábnyom számítása- A biokapacitás – Ökológiai deficit és túlfutás
5. A természeti erõforrások- A közjavak túlhasználata, „ a közlegelõ
tragédiája”- Az újra nem termelhetõ természeti erõforrások-Megújuló erõforrások és optimális felhasználásuk – Nem kitermelhetõ természeti erõforrások 1. ZH.
6. A környezet monetáris értékelése: Az élvezeti ár módszer, Feltételes értékelés, Az utazási költség módszer
7. A monetáris értékelés – A növény és állatok eszmei értéke
8. A környezetszennyezés gazdaságtana- A külsõ gazdasági hatások típusai – A környezetszennyezés két alaptípusa- Az externális
hatások közgazdasági következményei

9. Az externália optimális nagysága- Az externáliák kezelése a közgazdasági elméletben – A Pigou- féle adó nagysága

10. Pigou és Coase elméletének környezetpolitikai összefüggései-Környezetpolitikai eszközök ( adók és mennyiségi szabályozás )közötti választás
11. Direkt és indirekt eszközök alkalmazásainak esetei- Az infláció és árrugalmasság kérdése a zöld adóknál
12. 2. ZH.
13. A környezetvédelem szabályozásának eszközei
14. A vállalkozások környezeti kockázatai - EU környezetpolitikája
 
Kötelező irodalom: Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai, Budapest, Aula Kiadó, 2007
ISBN 978-963-9698-25-3