Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2009/10/1
 
Szakok: ERASMUS; Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Imre Zoltán Oktatók: Dr. Nagy Imre Zoltán;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Unterrichtsziel: Auf interdisziplinäre Weise und praxisorientiert (mit Auffrischung und Vorstellung von wichtigsten Kenntnissen auf dem Gebiet Ökonomie, Betriebswirtschaft, Finanzen, Buchführung und Recht) die Bekanntmachung der Studenten mit den Eigenartigkeiten der Unternehmung und des Marktes, sowie mit derer Betätigung und Praxis.

Interdiszciplináris és gyakorlati megközelítéssel (a köz- és üzemgazdaságtan, jog, pénzügyek, számvitel területén fontos ismeretek felelevenítésével és bemutatásával) a hallgatók megismertetése a vállalkozás és piac sajátosságaival, továbbá azok mûködésével és gyakorlatával.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Der Unternehmungsgeist und seine Weiterentwicklung. Testaufgaben zur Selbsterkenntnis (ohne Kontrolle des Lehrers) für die Weiterentwicklung des unternehmerischen Geistes.
A vállalkozói szellem és annak továbbfejlesztése. Önismereti tesztfeladatok (tanári ellenõrzés nélkül) a vállalkozási szellem fejlesztése érdekében.
2. Gründung und juristische Formen der Unternehmungen. Die wichtigsten Rechtsquellen und rechtlichen Regelungen in Ungarn. Ausblick in die EU.
Az üzleti vállalkozás alapítása, jogi formái. A legfontosabb jogforrások és jogszabályok Magyarországon. Kitekintés az EU –ba.
3. Die funktionalen Erfahrungen der häufigsten Unternehmungsformen. Durchsicht von konkreten Firmengründungen und Firmenurkunden.(G.m.b.H, Zweigniederlassung). Bestellung und Abberufen des Geschäftsführers.
A leggyakoribb vállalkozási formák mûködési tapasztalatai, konkrét cégalapítások és irataik áttekintése. (Kft., Kereskedelmi kirendeltség/ képviselet/fióktelep). Ügyvezetõ kinevezése és visszahívása
4. Die Einzelunternehmung. Vorteile und Nachteile. Das Gesetzt (Gesetznummer V. von 1990) über die Einzelunternehmung und das Gesetz (Gesetznummer XXXIV von 2004) über die KMU, die Unterstützung ihrer Entwicklung in Ungarn.
Az egyéni vállalkozás. Elõnyök és hátrányok. Az egyéni vállalkozásról, a kis- és középvállalkozásokról és fejlesztésük támogatásáról szóló törvények Magyarországon. (1990. évi V. tv és a 2004. évi XXXIV. tv.)
5. Gründung, Betätigung und Liquidation der Einzelunternehmung. (Unternehmungsausweis, Gegenstand und Tätigkeitsbereich der Unternehmung, Branchencodenummern/TEÁOR, Abschreibungen der Sachanlagen u.s.w.) Buchung und Steuererklärung der Einzelunternehmungen. Durchsicht von konkreter Steuererklärung.
Az egyéni vállalkozás alapítása, mûködtetése és megszüntetése.(Vállalkozói igazolvány, a vállalkozás célja és tevékenységi köre, szakmakód/TEÁOR, tárgyi eszközök leírása stb.) Az egyéni vállalkozás könyvelése és adóbevallása. Konkrét adóbevallás áttekintése.
6. Unternehmugsumfeld in Ungarn. Konkrete Funktionserfahrungen. Die Bedingungen und Lage der Unternehmungen und Unternehmer. Das gesellschaftliche Ergebnis der Unternehmungen, die Kennziffern GDP und GNI. Vergleich mit Ausland.Strategische Zugpferde.
A vállalkozási környezet Magyarországon. A vállalkozások és vállalkozók feltételei és helyzete, Magyarországon. Konkrét mûködési tapasztalatok. A vállalkozások társadalmi szintû eredménye, a GDP és GNI. Külföldi összehasonlítás. Stratégiai húzóágazatok
7. Die Beziehung zwischen dem Staat und den Unternehmungen. Die Wirtschaftspolitik. Die finanzielle Regelung. Das ungarische Steuersystem. Prüfungserfahrungen des Finanzamtes.
Az állam és a vállalkozások kapcsolata. A gazdaságpolitika. A pénzügyi szabályozás. A magyar adórendszer. Az APEH ellenõrzési tapasztalatai.
8. Aufgaben und Expertisen aus dem Gebiet von Steuern.(Einkommenssteuer, MwSt, Ertrags- und Dividendensteuer, sowie die vereinfachte Ertragsteuer.) Feladatok és szakvélemények az adózás területérõl. (Az SzJA, ÁFA, Társasági és Osztalékadó, továbbá az EVA tárgyában.).
9. Die Wirtschaftsverbrechen in Ungarn. (Dewiesen-, Konkurs-, Zollverbrechen und Schmuggel, sowie Steuerhinterziehung). Typische Steuerkriminalfälle in Ungarn. Anteil und Entwicklung der Wirtschaftsverbrechen, sowie die Entschädigung der verursachten Schäden.
A gazdasági bûnözés Magyarországon.(deviza-, csõd-, vámbûntettek és csempészet, továbbá adócsalás.) Tipikus adóbûntettek Magyarországon. A gazdasági bûncselekmények aránya és alakulása, valamint az okozott károk megtérülése
10. Die Maastrichter Anforderungen an das finanzielle Gleichgewicht. Das Konvergenzprogramm der Regierung und dessen Auswirkungen auf die Unternehmungen und Betreffenden (steakholder).
A pénzügyi egyensúly maastrichti követelményei. A kormány konvergencia programja és hatásai a vállalkozásokra és érdekeltekre (steakholder).
11. Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Ungarn. Gesetzbuch über die Arbeit. Die Eigenartigkeiten des ungarischen Arbeitsrechtes durch eine konkrete Fallstudie. Arbeitsgeberische und Arbeitsnehmerische Erfahrungen.
A munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei Magyarországon. A Munka Törvénykönyve. A magyar munkajog sajátosságainak bemutatása konkrét esettanulmány segítségével. Munkáltatói és munkavállalói tapasztalatok.

12. Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Ungarn. Gesetzbuch über die Arbeit. Die Eigenartigkeiten des ungarischen Arbeitsrechtes durch eine konkrete Fallstudie. Arbeitsgeberische und Arbeitsnehmerische Erfahrungen.
A munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei Magyarországon. A Munka Törvénykönyve. A magyar munkajog sajátosságainak bemutatása konkrét esettanulmány segítségével. Munkáltatói és munkavállalói tapasztalatok.

13. Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Ungarn. Gesetzbuch über die Arbeit. Die Eigenartigkeiten des ungarischen Arbeitsrechtes durch eine konkrete Fallstudie. Arbeitsgeberische und Arbeitsnehmerische Erfahrungen.
A munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei Magyarországon. A Munka Törvénykönyve. A magyar munkajog sajátosságainak bemutatása konkrét esettanulmány segítségével. Munkáltatói és munkavállalói tapasztalatok.

14. Der kurz gefasste fachliche Lebenslauf. Konkrete Bewerbungen um Arbeitsstelle, Motivationsbriefe. Die literarische Selbstbiografie. (H. Böll: Über mich selbst, Zitat). Arbeitsgeberische und Arbeitsnehmerische Erfahrungen
A rövid szakma önéletrajz. Konkrét álláspályázatok, motivációs levelek. Az irodalmi önéletrajz. (Idézet H.Böll: Saját magamról.) Munkáltatói és munkavállalói tapasztalatok
 
Kötelező irodalom: Literaturhinweise: Irodalom:
-Konkrete Gründungsurkunden, Abberufen, Jahresbericht (annuel report), Konzepte, Zeitungsartikel, Expertisen, Fallstudien.
-Konkrét alapító okiratok, visszahívás, éves jelentés, koncepciók, újságcikkek, szakértõi vélemények, esettanulmányok.
-Theorie und Praxis der Markterschließung in Mittel- und Osteuropa, Markeintrittsformen im Wandel. Manuskript.(Dr. Nagy I.Z.)
A piacnyitás elmélete és gyakorlata Közép- és Kelet-Európában, átalakulóban a piacra lépés formái. Kézirat (Dr. Nagy I.Z.)
-Arbeitsrechtliche Aspekte der Unternehmensführung - die Eigenartigkeiten des ungarischen Arbeitsrechtes durch eine konkrete Fallstudie, deutsprachiger Vortrag von Dr.I.Z. Nagy. 2007. Proceeding pp. 167-183.
-A Vállalati vezetés munkajogi aspektusai – a magyar munkajog sajátosságai esettanulmány segítségével, Dr. Nagy I.Z. német nyelvû elõadása. 2007. Proceeding pp. 167-183.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint