Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Ferenczi Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzõbb
helyzeteiben a
megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történõ begyakoroltatása, rögzítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggésrendszerei
A kommunikáció hatékonyságát segítõ és akadályozó tényezõk
A közlés és befogadás egysége
Védõoltás- effektus, Pygmalion- effektus gyakorlati jelentõsége
A verbális és non verbális kommunikáció elemei
Tekintet, mimika, testtartás, gesztusok, proxemika és a zónatávolságok jelentõségei
Metanyelv – Paranyelv
Szimpátia, elõítélet, attitûd
Maslow-piramis és a kommunikáció
Konfliktus, hatékony konfliktuskezelés lépései
2. Illem, etikett, protokoll – A kulturált viselkedés, társalgás, étkezés
Illem és telefon, illem és internet használat
Szituációs helyzetek példaszerû ismertetése
3. Menedzser illemtan címû film bemutatása és elemzése
4. Hogyan tárgyaljunk üzletrõl? Tárgyalási szakaszok, tárgyalási stílusok
5. Karrier, álláspályázat, önéletrajz – Tanácsok önéletrajz és kísérõlevél írásához
1. Zárthelyi dolgozat
6. Hogyan készüljünk a felvételi beszélgetésre, állásinterjúra,
7. A gazdálkodó szervezetek kommunikációja. Külsõ és belsõ PR
8. Az üzleti élet alapvetõ kommunikációs helyzetei. Értekezletek,
elõadások, tárgyalások, prezentációk és egyéb kommunikációs technikák
9. A szerzõdés szempontjai -Mikor jön létre szerzõdés az üzleti életben?
10. Közös vállalatban az üzleti partnerrel
Kommunikáció külföldön, kulturális eltérések
Ország imázs, személyes imázs
11. A sikeres tárgyalók titkai – gyakorlati példákon keresztül
12. Félévi zárás
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003
Papp Lászlóné: Üzleti kommunikáció, Szöveggyûjtemény BMF KGK 4001
Ajánlott irodalom: Dr. Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK. 1997