Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Cs. Kovács Ilona; Dr. Dobi Sándor; Végh Norbert;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVA11TNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása
A piaci tényezõk vizsgálata
2. Tárgyi eszköz gazdálkodás
Marketing tervezés folyamata
3. Forgó eszköz gazdálkodás
Piackutatási módszerek alkalmazása
4. Munkaerõ gazdálkodás
Új termék bevezetésének elõkészítése
5. Gazdaságossági vizsgálatok
Költségszámítás, kalkuláció
6. Termelésirányítás és gazdaságosság
Beruházás gazdaságossági számítások
7. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban
Feladatbeadás, értékelés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2003
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 1999
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 1999