Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG1A2NB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
7. Feladatbeadás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása

A piaci tényezõk vizsgálata
2. Tárgyi eszköz gazdálkodás

Marketing tervezés folyamata
3. Forgó eszköz gazdálkodás

Piackutatási módszerek alkalmazása
4. Munkaerõ gazdálkodás

Új termék bevezetésének elõkészítése
5. Gazdaságossági vizsgálatok

Költségszámítás, kalkuláció
6. Termelésirányítás és gazdaságosság

Beruházás gazdaságossági számítások
7. Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban

Feladatbeadás, értékelés
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2003
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 1999
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségügyi kézikönyv 8.1- 8.5 szerint