Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szervezetfejlesztés elméletének és gyakorlatának bemutatása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Óralátogatás a TVSZ szerint;
Írásbeli dolgozatot kell készíteni - határidõ november 30. - a vizsgára bocsátás feltételéül valamelyik tematikai egység anyagából. Ez szóközök nélkül
számolva legalább 20.000
karakter
legyen (kb. 8-10 oldalnyi), amelyhez legalább 10 szakirodalmat kell szakszerûen felhasznál (szövegközi hivatkozás + irodalomjegyzék). A felhasznált irodalmak
között legyenek angol nyelvûek is. (Wikipédia-szócikk felhasználása, napilapok, index.hu-szerû írások nem számítanak bele a tíz szakirodalmi forrásba.)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szervezetfejlesztés alapjai. Szervezetfejlesztés a gyakorlatban (kapcsolatfelvétel, diagnózis, visszajelzés, beavatkozás)
2. Egyén a szervezetben, egyén a csoportban.
3. Önismeret.
4. Motiváció-elméletek. Motiváció a szervezetekben
5. Csoportok a szervezetben.
6. Csoportdinamika.
7. Hatalom és szervezeti politika
8. Leadership-elméletek. Vezetés, vezetõ. Vezetõi dilemmák. A vezetésfejlesztés módszerei
9. Szervezeti kultúra
10. Konfliktusok a szervezetben
11. Szervezeti változás. Változásvezetési stratégiák és taktikák
12. Szervezeti tanulás
13. Változások az emberi tényezõ kezelésében
14. Szervezetfejlesztési tréningek elmélete és gyakorlata
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A tantárgyból szerzett jegy az évközi leadandó és az év végi vizsga érdemjegyeként alakul ki.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-Kerszöv, Budapest, 2001.
Poór József (szerk.): Menedzsment-tanácsadási kézikönyv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010. [3., bõv.,átdolg.kiadás]
Rudas János: Delfi örökösei. Lélekben otthon Kft., Budapest, cop. 2007. [7.kiadás]
Rudas János: Javne örökösei. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, cop. 2011. [2., bõv.kiadás]
Ajánlott irodalom: Aronson, Elliot: A társas lény. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008.
Tóth-Bordásné Marosi Ildikó & Bencsik Andrea: Szervezeti magatartás avagy a bizalom ereje. Universitas Gyõr Nonprofit Kft., Gyõr, 2012.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000