Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Bóné Edina; Dr. Kadocsa György; Dr. Katona Ferenc;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozás alapításához és eredményes mûködtetéséhez szükséges legfontosabb ismeretek és készségek elsajátítása, segítségnyújtás az üzleti gondolatok megvalósításában
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
9. Zárthelyi
13. Házi dolgozat leadás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozás célja, környezete, a piaci verseny

Új vállalkozás indítása, ötletgyûjtés
2. A vállalkozás folyamata
3. A vállalkozás fejlesztése és az optimális üzemméret

Háttér tervezési számítások, személyi és szervezeti feltételek
4. A vállalkozás helyzetértékelése
5. Válságmenedzselés

Tõkeszükséglet számítás
6. Csõd, felszámolás, végelszámolás
7. Vállalkozási formák áttekintése

Vállalkozási forma megválasztása
8. Korlátlan felelõsségû vállalkozások
9. Korlátolt felelõsségû társaság

ZH
10. Részvénytársaság
11. Franchise

Piaci értékesítési módszerek
12. Kisvállalkozások szervezése és fejlesztése
13. Az állami tulajdon szerepe

Feladatbeadás és értékelés
14. Alapvetõ munkaügyi ismeretek
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Kadocsa Gy.: Vállalkozások szervezése
AMICUS Kiadó Budapest
Ajánlott irodalom: Hisrich, R.D. � Peters, M.P.: Vállalkozás
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 81-85. old. szerint